سخنرانی 87 ـ تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم و بیان چهار نوع هدایت

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه مبارکه «اهدنا الصراط المستقیم»

بیان چهار نوع هدایت ـ 1ـ هدایت الهامی 2ـ هدایت حواس 3ـ هدایت عقل 4ـ هدایت دین

مناظره امام اعظم ابوحنیفه با حضرت امام زین العابدین در مورد تهمتی که به امام اعظم در مورد خود رأی بودنش میزدند و جوابهایی که به امام زین العابدین دادند

نجات انسان در پیروی از دستورات دین است نه تابع شدن به تصمیمات عقل

دستورات دین دو نوع است: امر تعقلی و امر تعبدی ـ امر تعقلی به احکامی گویند که انسان قادر به درک آن حکم از شریعت به وسیله عقل  است اما امر تعبدی بر خلاف تعقلی، انسان از درک حکمت و فلسفه آن عاجز است ـ بیان مثالهایی برای درک این مطلب

نقطه مقابل «هدایت»، «ضلالت» یعنی گمراهی میباشد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

 “Ihdinäs-siratyl mustagyým” siýen aýatyň tefsiri.

Hidäýetiň 4 görnüşi bar: 1) Hidäýeti-Ilähi; 2) Hidäýeti-Hawa:s; 3) Hidäýeti akyl; 4) Hidäýeti-din.

Ymam Agzam Abu Hanifanyň adamlaryň özüne “Sahyby raý” (diňe öz akly bilen işläp, akly bilen pitiwa berýär, din-şerigat bilen işi ýok) diýip atan töhmetleri barada Hezreti Alynyň agtygy Hezreti Zeýnul-Abediýn bilen eden munazyrasy (pikir alyşmaklygy) we Ymam Agzam tarapyndan Hezreti Ymam Zeýnul-Abediýne berlen jogaplar.

Ynsanyň gutulyşy diniň buýruklaryny bir kemsiz berjaý etmegindedir, öz aklyna gelenini etmeginde däldir.

Diniň buýruklary 2 hili bolýar: “Emri-te’akkuly” (Akyl bilen bitirilmeli işler) we “Emri-te’abbudy” (Diňe ynanyp, ybadat etmek bilen edilmeli işler). “Emri-te’akkuly” diýlip şerigatyň buýruklaryndan ynsanyň aklynyň ýetip biljek, şoňa düşünip biljek işlere aýdylýar. Emma “Emri-te’abbudy” munuň tersine, şerigatyň birnäçe hikmetlerine we felsefelerine ynsanyň akly ýetmeýär we düşünip başarmaýar. Bu ýagdaýlaryň mysallar arkaly düşündirilişi.

“Hidäýet” diýen düşünýäniň tersindäki duran “Zelaletdir”, ýagny, azaşmaklykdyr.


دانلود سخنرانی شماره 87 ـ 87nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 14 اردیبهشت 1372

مکان ضبط: شهرستان آق قلا در یک مراسم عروسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *