سخنرانی 85 ـ بیان سه خصلت بارز و مهم علماء دین

مطالب مهم این سخنرانی:

مراد از آیه ای که خداوند در آن انسانها را تشویق و ترغیب به طلب «فضل خداوند» میکند، علم شریف است، یعنی مراد از «فضل خداوند»، علم شریف میباشد که انسانها به کسب آن توصیه شده است

هر کسی که این سه خصلت را داشته باشد «فاضل» است: حکمت، عفت، شجاعت

منظور از «حکمت» علم نافع است

منظور از «عفت» پاکدامنی و اجتناب از حرام است

منظور از «شجاعت» نترس بودن از ابراز حقیقت است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Allatagalanyň “Hudaýyň fazlyny gazanyň” diýiň çagyrýan aýatyndan maksat “Ylym öwrenmekdir”. Ynsanlary şol ylymlary ele almaga çagyrýar.

Her kimde şu üç ýagdaý bar bolsa, şol adam “Faazyldyr” (beýleki adamlardan artykmaçdyr): hikmet (pähimli, parasatly), yffat (arassalyk, päklik) we şojagat (gaýratlylyk, batyrlyk).

Bu ýerde “hikmet” sözi “peýdaly ylym” manysyndadyr.

“Yffat” sözi “etegi arassa, haramdan özüni saklaýan” manydadyr.

“Şojagat” sözi “hakykaty sözlemekden we berjaý etmekden gorkmazlyk” diýen manydadyr.


دانلود سخنرانی شماره 85 ـ 85nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 5 شهریور 1366

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ، مراسم یوم الطلاب سال تحصیلی 66/67

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *