سخنرانی 84 ـ قدر پنج چیز را قبل از پنج چیز بدانید

مطالب مهم این سخنرانی:

مدح پیامبر علیه السلام توسط خداوند متعال و لزوم توجه دقیق به حرفهای آن عزیز که به عنوان حدیث در اختیار ما قرار گرفته است چرا که این حرفها وحی خداوند بوده و از روی هوی و هوس نبوده است

حدیث: قدر پنج چیز را بدانید و از آن استفاده کنید قبل از وقوع پنج چیز دیگر، 1ـ قدر جوانی را بدانید قبل از پیری 2ـ قدر سلامتی را بدانید قبل از کسالت 3ـ قدر امنیت را بدانید قبل از ناآرامی 4ـ قدر ثروت را بدانید قبل از فقیری 5ـ قدر حیات را بدانید قبل از مرگ

 جوانان باید با بزرگسالان نشست و برخاست داشته باشند و از تجریات آنان استفاده کنند تا قدر جوانیشان را بدانند

جوان عاقل نشانه از سعادت اوست ـ امروزه ریش سفیدانی که در بین قوم دارای آبرو هستند، حتما در جوانی راه درست را انتخاب کرده اند

حدیث: «ریش سفید و بزرگ هر قوم به منزله ی پیامبر آن قوم است» چرا که با ارشاداتشان آن قوم به سعادت میرسد

فلسفه عیادت مریض، شکرگزاری نعمت سلامتی است که خداوند به شما اعطاء کرده است

پیامبر علیه السلام میفرمایند: سلامتی و امنیت دو نعمتی هستند که مردم از آن غافلند

ثروت و غنا در کثرت مال نیست بلکه در قناعت نفس است (سخن پیامبر علیه السلام)

حکایت فردی از امت موسی علیه السلام که تقاضای ثروت کرد و خداوند شرط گذاشت که نصف عمرش در آسایش و نصف دیگرش در فقر سپری خواهد شد و انتخاب آن نصف را در اختیار آن فرد گذاشت

 بیان سخن هر یک افراد خوشبخت و افراد بدبخت که بعد از مرگ در عالم برزخ خواهند گفت

پیامبر علیه السلام میفرماید: دو چیز شما را مست نکند، عیش و عشرت و دوست داشتن جهل و نادانی، هر کسی که از این دو چیز مست گردد نه توانایی امر به معروف را دارد و نه نهی از منکر را


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Allatagala tarapdan Pygamber aleýhissalamyň öwülişi we Pygamberiň sözüne gowy üns bermekligiň gerekdigi hakynda. Çünki Pygamberiň aýdan sözlerine hadys diýilýär, sebäbi bu gürrüňler oňa Hudaý tarapyndan wahyý edilip iberilendir, onuň öz haý-höwäsi bilen geplän gepi däldir.

Hadys: “Eý, ummat! Sizi 5 zady ganymat biliň, beýleki 5 zatdan öňinçä”:

1/Ýaşlygyň gadryny biliň garrylyk gelmezden ozal;

2/Saglygyň gadryny biliň hassalyk gelmezden ozal;

3/Parahatlygyň (rahatlygyp) gadryny biliň uruş (närahatlyk) gelmezden ozal;

4/Baýlygyň gadryny biliň, garyplyp gelmezden ozal;

5/Diriligiň gadryny biliň, ölüm gelmezden ozal;

Ýaşlar hökmany suratda ýaşulylar bilen oturyşyp, turuşmalydyr olaryň durmuş tejribelerini öwrenip,  ýaşlygynyň gadryny bilerleri ýaly.

Ýaş adamyň akylly bolmagy onuň bagtlydygyndan bir nyşandyr. Häzir wagtda ilatyň arasynda uly abraýly ýaşuly adamlar hökman ýaş wagtynda-da dogry ýoly saýlap alandyrlar.

Hadys: “Her bir ilatyň aksakaly we ýaşulysy şol ilat üçin pygamberiň ornundaky adamdyr”. Sebäbi bu ýaşuly ol ilaty erşäd edip (dogry ýola gönderip), olary bagta ýetirýändir.

Hassa (kesel) bolan adamy soramaga barmaklygyň pelsepesi näme? Ol özüňde bar bolan, Allatagalanyň size peşgeş edip beren saglyk atly gymmatly nygmatyň gadryny bilmekdir.

Pygamber aleýhissalam aýdypdyr: “Saglyk we parahatlyk bu ikisi şeýle bir nygmatdyr, adamlar mundan gapyldyrlar (bihabardyrlar).

Baýlyk we döwletli bolmaklyk malyň sanynyň köplüginde däldir, belki öz nebsiňe (özüňde baryňa) kanagat edip ýaşamkdadyr (Bu Pygamber aleýhissalamyň gepi).

Musa aleýhissalamyň ummatyndan bolan bir adamyň hekaýaty. Bu adam Allatagaladan baýlyk diläpdir. Hudaý hem oňa şert goýup “Ömrüň ýarysyny bolçulykda we galan ýarysynyny garyplykda geçirersiň” diýipdir. Baýlygy ömrüniň haýsy ýarymy üçin ulanmagy ol adamyň islegine görä berjekdigini aýdypdyr.

Ölenden soňra “Berzah älemine” baranda bagtly ýaşan we betbagt bolup ýaşan adamyň aýtjak gürrüňleri.

Pygamber aleýhissalam şeýle diýipdir: “Iki zar sizi mes etmesin (başyňyzy aýlamasyn), ýagny aýşy-aşret we akmaklygy (nadanlygy) gowy görmek. Her kim şu iki zatdan mes bolsa, ol ne emri-marufy (ýagşy iş etmegi), ne-de nihiý-münkiri (ýaman işden saklanmagy) başaryp bilmez.


دانلود سخنرانی شماره 84 ـ 84nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 15 خرداد 1371

مکان ضبط: ترکمان صحرا ـ روستای بهلکه داشلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *