سخنرانی 82 ـ تفسیر مفصل سوره کوثر

مطالب مهم این سخنرانی:

ثواب تلاوت سوره کوثر در احادیث نبوی

فواید عجیب تلاوت سوره کوثر ـ رقت قلب و افزایش معنویت، استجابت و مقبولیت دعا، پرباری چشمه های کم آب، شفای چشم درد، نمایان کننده سحر و جادو، برطرف کننده دنیادوستی از فواید تلاوت این سوره میباشد

سبب نزول سوره کوثر و روایت های متعددی که در باب نزول این سوره آمده است ـ معنای کلمه «ابتر» که دشمنان پیامبر به او نسبت میدادند

ترجمه و تفسیر سوره کوثر و واژه شناسی کلمه کوثر

معانی کلمه کوثر و تفاسیر گوناگونی که در مورد این واژه آمده است

معرفی حوض بهشتی کوثر و بیان افرادی که از آن خواهند نوشید

احادیثی در مورد مدح چهاریار کبار که نگهبانان حوض کوثر هستند

هفت گروهی که از حوض کوثر خواهند نوشید: 1ـ کسانی که سنت پیامبر علیه السلام را انجام میدهند2ـ کسانی که جشن میلاد پیامبر را برگزار میکنند3ـ تعلیم دهندگان علوم شرعی4ـ حاجیانی که با مال حلال به حج رفته اند5ـ جهادگران و غازیان6ـ کسانی که از یتیم نگهداری میکنند7ـ کسانی که مسجد و مدرسه بنا میکنند

سوره ای دروغین که مسیلمه کذاب در مقابل سوره کوثر آورد ـ بیان معایب و بی ارزشی سوره ساختگی آن کذاب


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

“Köwser” süresini okamaklygyň sogaplary hakynda Pygamberimiziň hadyslarynda aýdylanlar.

“Köwser” süresini okamaklygyň geň galaýmaly peýdalary: ýürekleriň ýümşamaklygy we ruhlaryň baýlaşmagy, doga-dilegleriň kabul bolmagy, az suwly çeşmeleriň dolup-daşyp akmaklygy, göz kesellerine derman bolmaklygy, jadyny açmaklygy, dünýe we dünýe malyna bolan söýgüni aradan aýyrnaklygy. Bularyň hemmesi şu süräni okamaklyk bilen hasyl bolýandyr.

 “Köwser” süresiniň inmeginiň sebäbi we bu hakdaky aýdylan köp sanly rowaýatlar. “Ebter” sözüniň manysy. Duşmanlar pygamberimizi şu söz bilen kemsitjek bolupdyrlar. “Köwser” süresiniň terjimesi we tefsiri. “Köwser” sözüniň aňladýan manylary hakynda.

 “Köwser” sözüniň manysy we tefsiri hakynda dürli-dürli garaýyşlar bar.

Behiştiň “Köwser” atly howzunyň tarypy we bu howuzdan içen adamyň hal-ýagdaýy hakynda.

Köwser howzunyň sakçylary bolan dört çaryýarlary öwüp aýdylan hadyslar.

Köwser suwundan içjek ýedi topar adamlar:

1/Pygamber aleýhissalamyň sünnetini berjaý edenler;

2/Pygamberiň doglan gününi ulaldyp, Möwlid aýtdyranlar;

3/Şerigat ylymlaryny öwredenler;

4/Öz halal mallary bilen haj parzyny bitiren hajylar;

5/Allatagalanyň ýolunda jihäd edip urşanlar;

6/Ýetimlere hossar bolup, ekläp-saklanlar;

7/Metjit we medrese gurduranlar we onuň gurluşygyna gatnaşanlar.

Musileme Kezzap atly adamyň “Köwser” süresiniň tersini ýalandan süre düzmekligi. Bu kezzabyň düzen süresiniň manysy we biderekligi hakynda.


دانلود سخنرانی شماره 82 ـ 82nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 22 اردیبهشت 1371

مکان ضبط: ترکمان صحرا، حوزه علمیه چاروایلقی، مراسم فارغ التحصیلی

توجه: این سخنرانی طولانی ترین سخنرانی استاد تنگلی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *