سخنرانی 81 ـ اهمیت و ارزش علوم الهی و چند توصیه به والدین طلاب

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده است که از من «علم» طلب کن

پیامبر علیه السلام میفرماید: ای امت! یا عالم باشید و یا در طلب علم باشید و یا سامع و شنونده علم باشید و اگر اینها را نتوانستید انجام دهید لااقل آنها را دوست داشته باشید اما مواظب باشید که از گروه پنجم نباشید (منکر و دشمن عالم و طالب علم)

نجات انسان در گرو دین و شریعت است و آن هم در اختیار علماست که میراثی از پیامبر و اصحاب و تابعین و علمای سلف و خلف میباشد که نسل به نسل تا این زمان ادامه یافته است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala Resulalla salli Allahu aleýhi weselleme şeýle tabşyryk berdi: “Menden ylym talap et”.

Pygamber aleýhissalam şeýle tabşyryk beripdir: “Eý, ummatym! Ýa ylym öwredýän alym boluň ýa-da ylym öwrenýän talyp boluň ýa-da ylym hakynda aýdylanlary diňleýänlerden boluň, iň bolmanda, şolary gowy görýänlerden boluň. Emma ägä boluň! Bäşinji topardan, ýagny alymlara we talyplara müňkürlik we duşmanlyk edýänlerden bolmaň”.

Ynsanyň nejaty (özüni gutaryp, halas bolmagy) diniň we şerigatyň içindedir. Olar (din we şerigat) bolsa alym-ahunlaryň elindedir. Bular pygamberden, sahabalardan, tabygynlardan, selefi we halafy alymlardan galan miras bolup, nesilme-nesil geçip biziň gündlerimizde hem dowam edip durandyr.


دانلود سخنرانی شماره 81 ـ 81nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 29 اردیبهشت 1368

مکان ضبط: مراسم پایان تحصیلی طلاب حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *