سخنرانی 80 ـ بیان خطرات شیطان و 14 نوع آن

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 24 سوره نور ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد پاى از پى گامهاى شيطان نگذارید و هر كس پاى بر جاى گامهاى شيطان نهد بداند كه او به زشتكارى و ناپسند وا میدارد

معرفی شیطان و ماهیت آن و وظیفه ی آن معلون که همانا گمراه ساختن انسان است

شیطان، بر قلب انسان فرود خواهد آمد، اگر آن قلب، قلبی باشید که خدا را یاد میکند، عقب نشینی کرده و کاری از پیش نخواهد برد، اما اگر آن قلب از ذکر خداوند غافل باشد، شیطان هر چه در توانش است انجام میدهد و آن شخص را تا مرحله کفر سوق خواهد داد

اسامی ذریات و اولاد شیطان و بیان وظایف هر یک از آنها

1ـ ولهان : انسان را در طهارت و نماز وسوسه میکند و به شک می اندازد که این نماز باطل است

2ـ خنزب : حواس نمازگزار را پرت میکند و حضور و خشوع را از نمازگزار میگیرد ـ بیان راهکارهای مقابله با این نوع وسوسه

3ـ ثبر : در موقع مصیبت، خراشیدن صورت ، سیلی به خود زدن، پاره کردن یقه و لباس را پسندیده جلوه میدهد ـ بیان عذاب نوحه گر و نوحه خوان در قیامت

4ـ زلنبور : شیطان کوچه ها و بازاریهاست، دروغ و قسم دروغ را در معاملات بین بازاری ها رواج میدهد ـ تُجّار در روز قیامت با فاسقین محشور خواهند شد مگر تُجّاری که صادق و درستکار بوده باشند

5ـ مسوط یا وشوط یا میسوط یا مطوس: خبرهای دروغ را بین مردم شایع کرده و کار آن دروغ پراکنی است ـ بیان عاقبت دروغگو و عذابی که در قیامت پیش روی اوست ـ بیان احادیثی که در مذمت دروغ و خبرچینی آمده است

6ـ داسم : وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را ذکر نکرد، با او داخل خانه میشود و آنقدر وسوسه میکند تا شر و فتنه ایجاد نماید و اختلاف خانوادگی و دعوا در خانواده راه می اندازد

7ـ مرّة : انسان ها را تشویق میکند تا از آلات موسیقی استفاده نماید و آلات لهو را رواج میدهد ـ بیان احادیث مربوط به موسیقی و استماع آن و مذمت آن در روایات

8ـ اعور : شهوت انسان را تحریک کرده و مردان و زنان را به زناکاری تشویق میکند

9ـ هفاف : انسان را به شراب خواری تشویق کرده و آن را بین انسانها رواج میدهد ـ بیان احادیثی که در مذمت شراب خواری آمده است

10ـ لقوس : وضیفه این شیطان، دشمنی و عداوت انداختن بین انسانهاست

11ـ مدهش : کارش وسوسه علماست که تابع هوا و هوس خود شوند ـ بیان علامت های تابع شدن به هوای نفسانی

12ـ متقاضی : وظیفه اش وسوسه انداختن در دل شخص و فاش ساختن حسناتی است که در ایام گذشته به صورت پنهان کرده است تا ثواب آنها را را به ریا تبدیل کند

13ـ غیلان : گمراه کننده انسان در بیابانهاست تا راه را گم کند ـ با اذان گفتن، با این نوع شیطان مقابله کنید

14ـ ابیض : شیطانی است که پیامبران را وسوسه میکند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Nur” süresiniň 24-nji aýatyny terjimesi we tefsiri. Terjimesi: Eý, iman getirenler! Şeýtanyň ýolundan gitmäň. Her kim şeýtanyň ýolundan gitese bilsin ki ýaman işlere (pahyşlyga) we müňkirlige ulaşar.

Şeýtany tanatmak. Onuň hileleri. Ol melgunyň işi adamlary azaşdyrmakdan başga zat däldir.

Şeýtan ynsanyň ýüregine çenli girýändir. Eger ol ýürekde Allatagalanyň ady zikr edilýän bolsa, ondan çekiler we hiç zat edip bilmez. Eger-de bu ýürek Hudaýy ýatlamakdan gapyl galan bolsa, ol ýerde şeýtan elinden geleni etýändir we ol adamy küpür (dinden çykmak) derejesine çenli itekleýändir.

Şeýtanyň ogullarynyň ady we olaryň her biriniň edýän işleri:

1/ Welehan: Ynsany täret alýan we namaz okaýan wagty waswasa salýandyr. Ony “namazyň batyl boldy” diýen şek-şübhä salýandyr.

2/ Hunzeb: Namaz okaýanyň ünsüni bozup, onuň yhlas bilen namaz okamagyna päsgel berýändir. Bu hili waswadalara garşy durmaklygyň ýollary.

3/ Seber: Başa ölüm-musybet düşende aglap-eňräp, ýüzüne urup dyrnaçaklaýanlara, döşüne urýanlara, ýakasyny-eşigini ýyrtýanlara meçew berip, olaryň syrtyndan galdyrýandyr. Şular ýaly görnüşde aglap-eňreýänlere berilýän azaplaryň beýany.

4/ Zelenbur: Köçe-ýollaryň we bazarlaryň şeýtany. Ýalany we ýalandan ant içip, kasam etmekligi bazardakylaryň arasynda ýaýratýandyr. Eger söwdagärler takwalyk, sadyklyk we dogruçyllyk ýoly bilen gazanç etmedik bolsalar kyýamat gününde pasyk we paajyr bolup turarlar.

5/ Mesut ýa-da Weşut ýa-da Meýsut ýa-da Metus: Ýalan gürrüňleri halkyň arasynda dogry diýip ýaýradýar. Onuň işi ýalan sözleri ýaýratmak. Kyýamat gününde ýalan sözleýamlere beriljek azaplar hakynda. Ýalan sözlemegiň we ýalan gürrüňleri gatnatmagyň günäsi barada aýdylan hadyslar.

6/ Däsim: Bu şeýtan ynsan öýe salam bermän girse, onuň bilen şol öýe girýär. Ol öýdäkileri şeýle bir waswasa salyp, şer we pitne tutuzýar, öýdakileriň arasynda dawa-jenjel döredýär.

7/ Murra:  Ynsanlary aýdym-saza, saz gurallaryny çalmaga gyzykdyrýar. Saz çalmaklygyň we saz çalyp aýdym aýtmaklygyň günäleri hakynda aýdylan hadyslar we rowaýatlar.

8/ Agwar: Ynsany şehwetini artdyryp, aýal-erkegi biri-birine ýakynlaşyp, zyna etmeklerine meçew berýär.

9/ Hefaf: Ynsanlary arak-şerap içmäge iterýär. Bu erbet işi ynsanlaryň arasynda meşhur etmäge çalyşýar. Arak-şerap içmekligiň günaleri hakynda aýdylan hadyslar.  

10/ Lakuws: Bu şeýtanyň işi adamlaryň arasynda duşmançylygy ýaýratmak. Hat-da dogany dogana duşman etdirýär.

11/ Mudhyş: Munuň işi alym-ulama, ahun-mollalara waswasy salmak. Olary öz nebsiniň haý-höweslerine beslemek isleýär. Öz nebsiň haý-höwesine boýun bolmaklygyň alamatlary.

12/ Mutakaazy: Munuň işi adamyň ýüregine waswasy salyp, onuň ozalky eden ýagşylyklaryny, gizlin saklamagyny paş edip, olaryn diline alyp sözletýär we ol adamyň gazana sogaplaryny riýa etdirýär.

13/ Gyýlan: Adamlary çöl meýdanlarda azaşdyryp, olaryň ýitmekligine sebäp bolýar. Bu hili şeýtandan gutulmak üçin azan aýtmalydyr.  

14/ Abýez: Bu pygamberleri waswasa salýan şeýtandyr.


دانلود سخنرانی شماره 80 ـ 80nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 12 شهریور 1371

مکان ضبط: ترکمان صحرا، منطقه گوگلان، روستای قپان، ضیافت آخوندی احمد آخوند قربانپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *