سخنرانی 79 ـ مقام اهل علم و اهمیت یادگیری و تعیین هدف هر فرد در دوران طلبگی

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند جنت را خلق نمود برای کسی که در طاعت او هست و لو عبد حبشی باشد و خداوند جهنم را خلق کرد برای کسی که برای خداوند عاصی شد و لو پادشاه قریشی باشد

برای دستیابی به جنت خداوند باید شریعت را دانست و برای دانستن شریعت نیز باید به آلت و ابزار آن دست یافت و آن هم برجسته شدن در علوم حوزوی است

مهارت در علوم صرف و نحو و بلاغت از اهداف یک طلبه هست

برشمردن کتابهایی که یک طلب میبایست برای یادگیری آن کوشش مضاعف باید بکند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala jenneti, hat-da hebeşi (garaja) gul bolsa-da, Hudaýyň öňünde tagat-ybadat eden adamlar üçin ýaratdy. Allatagala jähennemi, hat-da kuraýşyň patyşasy bolsa-da, Hudaýyň öňünde asylyk eden (günä eden) adamlar üçin ýaratdy.

Allatagalanyň jennetine girmek üçin şerigaty bilmek gerek. Şerigaty bilmek üçin bolsa, onuň gurallaryna ýetik bolmaly. Onuň guraly bolsa dini okuw jaýlarynda ylym almakdyr.

Sarf (morfologiýa), nahuw (sintaksis) we belagat (gepe çeperçilik) ylymlaryndan gowy baş çykarmak talybyň baş maksady bolmalydyr.

Okadylýan kitaplary gowy öwrenmek üçin talyp has köp güýjüni sarp edip, dalaş etmelidir.


دانلود سخنرانی شماره 79 ـ 79nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 2 دی 1371 هجری شمسی

مکان ضبط: جلسه رضوان ـ حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *