سخنرانی 78 ـ خاطرات استاد تنگلی از اولین سفر خود به ترکمنستان و احوال مردم آن کشور

مطالب مهم این سخنرانی:

خاطرات استاد تنگلی از اولین سفر خود به ترکمنستان

اهمیت شکر نعمت و شکرگزاری در برابر نعمت های خداوند علی الخصوص زندگی در وطن اسلامی

خاطرات یک ملای ترکمستانی از زمان تحصیل خود در موقع حکومت سوسیالیستی شوروی

بیان احوال ملی و مذهبی مردم ترکمنستان


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ussat Abdyrahman ahun Teňli tagsyrlaryň Türkmenistana eden ilkinji sapary hakynda ýatlamalary.

Allatagalanyň bere nygmatlaryna şükür etmek we şol nygmatlaryň saňa-da berilendigi üçin şükür etmek, hususan-da, yslam ýurdunda ýaşaýandygyňa şükür etmek.

Sowet Söýuzynyň hökümeti döwründe dini bilim öwrenjek bolup çeken kynçylyklary hakynda Türkmenistanly bir mollanyň aýdyp beren ýatlamalary.

Türkmenistanyň halkynyň milli we dini däp-dessurlary saklaýşy barada ýatlamalar.


دانلود سخنرانی شماره 78 ـ 78nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 29 مهر 1371

مکان ضبط: استودیوی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *