سخنرانی 74: هفت گروهی که خداوند در قیامت زیر سایه رحمتش نگه داشته و نجات میدهد

مطالب مهم این سخنرانی:

توصیف آخرت و روز قیامت و جهنم و احوال انسان در آن روز

پیامبر علیه السلام در حدیثی میفرمایند: خداوند، در آن وا نفسای روز قیامت، هفت گروه انسان را زیر سایه ی رحمتش نگه خواهد داشت و نجات خواهد داد

اولین گروه: سلطان عادل نجات خواهد یافت ـ بیان عدالت و خوبی های آن

دومین گروه: جوانان با تقوا نجات خواهند یافت ـ علامت جوانان با تقوا

سومین گروه: کسانی که با مسجد انس گرفته اند نجات خواهند یافت ـ فواید حضور در مساجد ـ اهمیت و فلسفه ی اجتماعات دینی همچون نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عید، جمع شدن در عرفات

چهارمین گروه: مردانی که از زنا دوری کرده اند، نجات خواهند یافت

پنجمین گروه: دوستانی که به خاطر خداوند با یکدیگر دوستی میکنند، نجات خواهند یافت ـ اهمیت دوستی با خوبان و بستن عهد اخوت بین آنها (قیامت دوغن)

ششمین گروه: کسانی که صدقات نافله ی خود را در خفا میدهند، نجات خواهند یافت ـ صدقات واجبه را باید آشکارا داد تا الگو شود برای دیگران

هفتمین گروه: کسانی که ذاکر هستند و در خفا ذکر خدا را میکنند، نجات خواهند یافت


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ahyretiň, Kyýamat günüň we jähennemiň (dowzahyň) beýany. Şol günde ynsanlaryň hal-ýagdaýy.

Pygamber aleýhissalam şeýle diýipdir: “Allatagala adamlaryň “Waý nebsim” diýip, gygyryp durlan Kyýamat güni ýedi topar adam Allatagalanyň rahmetiniň saýasynda saklajakdyr we olary azapdan gutarjakdyr.

Birinji topar: Adyl soltan, patyşa gutuljakdyr. Adalatyň beýany we onuň gowulygy hakynda.

Ikinji topar: Takwa bolan ýaşlar gutuljakdyr. Takwa ýaşlaryň beýany.

Üçünji topar: Özüni metjit bilen baglan adamlar gutuljakdyr. Metjide barmaklygyň peýdalary. Dini jemagat bilen bile tutmaklygyň ähmiýeti we pelsepesi, şol sanda, jemagat namazynda, juma namazynda, aýt namazynda, Arafatda jemlenişip ybadat etmek.

Dördünji topar: Özüni zynadan daş tutýan adamlar gutularlar.

Bäşinji topar: Hudaýyň razylygy üçin biri-biri bilen dost bolýan adamlar gutularlar. Gowy adamlar bilen dost bolmaklygyň we Kyýamatlyk dogan okaşmaklygyň ähmiýeti hakynda.

Altynjy topar: Nepil sadakasyny gizlin berýänler gutularlar. Beýleki adamlara görelde bolar ýaly, wajyp bolan sadakalary aç-açan görkezip bermelidir.

Ýedinji topar: Hemişe Hudaýyň zikrini edýänler we zikrini gizlin edýänler gutularlar.


دانلود سخنرانی شماره 74 ـ 74nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 14 مرداد 1371

مکان ضبط: ترکمان صحرا، منطقه جرگلان، روستای کلاته ابریشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *