سخنرانی 72 ـ اهمیت تقوا و دینداری و تربیت اولاد و تفسیر آیه کونوا مع الصادقین

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: «متقی باشید و با صادقین و راستگویان باشید»

مسلمانان دو گروه هستن: متقین و فاسقین ـ تعریف تقوا و شخص متقی و شناخت انسان فاسق

انجام دادن اوامر خداوند و اجتناب و پرهیز از منهیات خداوند از مشخصه های فرد با تقوا هست

توصیف بهشت و جهنم و بیان کسانی که وارد این دو مکان خواهند شد

اعمالی که شخص متقی میبایست انجام دهد ـ با صادقین بودن و با راستگویان همراه شدن، کامل کننده تقوا میباشد

احادیثی که در اهمیت نماز آمده است ـ اثراتی که خواندن نماز در زندگی و کسب و کار بشر میگذارد

اولین شخصی که در خانواده باید متقی باشد، زن خانه است چون تربیت و آموزش بچه در وهله ی اول به عهده ی ایشان است

پیامبر علیه السلام میفرمایند: اگر فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند، امر به خواندن نماز بکنید و اگر به ده سالگی رسیدند آنها را با ضرب و کتک امر به نماز خواندن کنید

خداوند متعال میفرمایند: رزق و روزی شما را من کفیل و ضامن هستم اما جنت را با اعمال خودتان به دست بیاورید

حکایت هارون الرشید و بهلول

وصیت حضرت لقمان حکیم به فرزندش و نتیجه ای که دوستان خوب یا بد بر سرنوشت انسان میگذارند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala Kurany-Kerimde şeýle buýurýar: “Takwa boluň, sadyklar we dogruçyllar bilen boluň”.

Musulmanlar iki hili bolýarlar: Takwalar we pasyklar. Takwanyň düşündirilişi. Takwa adam nähili bolýar. Pasyk adamy nähili tanamaly.

Hudaýyň emir-buýruklaryny berjaý etmnek we Hudaýyň gaç diýen zatlaryndan gaçmak takwa adamyň sypatydyr.

Behişt we dowzahyň beýany. Bu ýerlere girjek adamlaryň beýany.

Takwa bolan adamyň etmeli işleri. Sadyklar we dogruçyllar bilen bolmak takwalygy kämilleşdirýändir.

Namazyň ähmiýeti hakynda aýdylan hadyslar. Ynsanyň ýaşaýşyna we işlerine namazyň edýän täsiri.

Maşgalada ilkinji bilen takwa bolmaly adam zenandyr. Sebäbi çagalara terbiýe bermeklik we öwretmeklik ilkinji nobatda aýal maşgalanyň boýnuna düşýändir.

Pygamber aleýhissalam şeýle diýipdir: “Haçanda çagalaryňyz 7 ýaşa ýetende namaz okamaklygy buýruň. Eger olar 10 ýaşa ýeten bolsalar, urup okatsaňyz hem namaz okadyň.

Allatagala bize şeýle diýýär: “Men siziň gerekli rysgalyňyza kepil geçýärin, emma jenneti (behişti) öz amallaryňyz (işleriňiz) bilen ele alyň.

Harun ar-Raşit bilen Behlul dananyň hekaýaty.

Hezret Lukman Hekimiň öz ogluna eden wesýeti we ynsanyň ýaşaýşynda ýagşy we ýaman dostlary bilen geçiren günleriniň netijeleri.


دانلود سخنرانی شماره 72 ـ 72nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 14 شهریور 1371

مکان ضبط: ترکمان صحرا، جرگلان، روستای بهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *