سخنرانی 70 ـ اهمیت و فضائل نماز تراویح

مطالب مهم این سخنرانی:

یکی از اوقات قبول شدن دعاء، رمضان شریف است

در رمضان شریف، روزها صائم و شبها قائم باید بود ـ قیام شب های رمضان با ادای نماز تراویح حاصل میگردد

بیان فضائل تراویح هر یک از شب های رمضان

تراویح سنت است هم برای مردان و هم برای زنان ـ متأسفانه زنان ترکمن از خواندن تراویح کوتاهی میکنند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Doga-dilegleriň kabul bolýan wagtlarynyň biri-de Remezan (Oraza) aýydyr.

Remezan aýynda gündizine saýym (agzy bekli) we gijesine kaýym (namazda) bolmalydyr. Remezen aýynyň gijelerinde kaýym bolmaklyk tarawa namazyny okamak bilen berjaý edilýändir.

Remezan aýynyň her bir gijesinde tarawa namazyny okamaklygyň peýdalary hakynda.

Tarawa namazyny okamak erkekler üçin-de, aýallar üçin-de sünnetdir. Gynansak-da türkmen zenanlary tarawa namazyny okamakda kelte gaýdýarlar.


دانلود سخنرانی شماره 70 ـ 70nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 20 فروردین 1369

مکان ضبط: استودیوی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *