سخنرانی 7 ـ مجالس ذکر و چهار صفت انسانهای بهشتی و چهار صفت انسانهای جهنمی ـ فلسفه نکاح

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیات 9 تا 12 سوره اعلی : فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿9﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴿۱0﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿۱۱﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿۱۲﴾

فواید وعظ و نصیحت

وعظ و نصیحت دادن، دستور خدا است

با وعظ و نصیحت، دستورات خداوند و پیامبر به گوش شما میرسد

خداوند، گناهان حاضرین در مجلس وعظ را عفو میکند حتی آنهایی که علاقه ای به شنیدن آن سخنرانی نداشتند و اتفاقی در آن مجلس حاضر شده اند

خداوند برای انسانها هشت صفت داد که چهار صفت آن برای اهل بهشت است و چهار صفت دیگر برای اهل جهنم

چهار صفت بهشتیان: خوش رو و خوش اخلاق بودن ـ شیرین زبان و خوش زبان بودن ـ قلبی پرهیزکار و دلی خوفناک داشتن ـ سخاوتمند بودن و گشاده دستی

چهار صفت جهنمی ها: ترش رو و بد اخلاق بودن ـ بد زبان بودن ـ سنگدل بودن و قلبی شدید داشتن ـ بخیل بودن

پادشاه بدن قلب هست اگر قلب اصلاح شود همه بدن اصلاح میگردد اما اگر قلب  فاسد شود کل بدن فاسد میگردد

از اموال بندگان تنها سه چیز مال آنهاست 1ـ طعامی که میخورد و تمام میکند 2ـ لباسی که میپوشد و کهنه اش میکند 3ـ اموالی که انفاق میکند و توشه آخرتش قرار میدهد

صدقه دادن، از مرگ وحشتناک جلوگیری میکند

بیان حدیث نکاح و فلسفه ازدواج کردن

مذمت ملاحی و ساز و آهنگ در عروسی ها و تشویق به برپایی عروسی های اسلامی

فلسفه اذان گفتن بر گوش نوزاد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Agla” süresiniň 9-12-nji aýatlarynyň terjimesi we tefsiri

Wagyz-nesihatyň peýdalary.

Wagyz-nesihat etmek Hudaýyň buýrugydyr. .

Hudaýyň we Pygamberiň tabşyryklary wagyz-nesihat bilen siziň gulaklaryňyza ýetişýär.

Taňrytagala wagyz mejlisinde oturanlaryň günäsini bagyşlaýandyr. Hat-da wagyz-nesihat diňlemek islemeýän, emma şol wagyz edilýän ýere tötänden baryp duran adamyň-da günäsini geçýändir.

Allatagala ynsanlara sekiz sypat beripdir. Olardan dördüsi jennete girjekler üçin, beýleki dördüsi-de dowzaha girjekler üçindir.

Jennetileriň dört sypaty: Güler ýüzli we hoş ahlakly; süýji dilli; kiçi göwünli we ýüreginde gorky bolan; sahy we eliaçyk.

Dowzahylaryň dört sypaty: Ýüzüni turşudýan we erbet ahlakly; dili bilen awundyrýan, doň ýürek rehimsiz; bahyl we gysganç.

Patyşa bedeniň ýüregidir. Eger ýürek düzelse, tutuş beden-de düzeler. Emma ýürek zaýalansa, tutuş beden-de zaýalanar.

Hudaýyň bendeleriniň toplan mallarynydan diňe üç görnüşi oňa nesip etýändir: 1) Iýip siňdireni; 2) Geýip köneldeni; 3) Sogabyny ahyretde almaga niýetläp, Hudaý ýoluna sadaka beren maly.

Sadaka bermeklik erbet gorkuly ýagdaýda ölmeklikden gorap saklaýandyr.

Nika hakyndaky hadysyň beýany we öýlenmekligiň pelsepesi.

Toýlarda aýdym-saz etmekligiň zyýany. Yslama laýyk gelýän toýlary ýoň etmek üçin goldaw bermeklik.

Täze doglan çaganyň gulagyna azan-kamat aýtmaklygyň pelsepesi.


دانلود سخنرانی شماره 7


سال ضبط: 1365 هجری شمسی

مکان ضبط: آق قلا روستای شورحیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *