سخنرانی 67 ـ به فکر دین بودن و دلسوزی برای آن وظیفه هر مسلمان

مطالب مهم این سخنرانی:

وظیفه انسان با خرد، ارشاد کردن هم نوع خود در برابر حملات فرهنگ های بیگانه است

در احادیث آماده است، کسانی که هم و غم آنها دین باشد، تنها همان یک گرفتاری را تجربه میکنند اما کسانی که برای دین، جانسوزی نکنند، صدها گرفتاری و ناراحتی را تجربه خواهند کرد

تشویق به مطالعه روزانه چند صفحه کتاب که باعث افزایش سطح سواد دینی میشود


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ynsanyň öňündäki bitirilmeli diýlip aýdylan borçlaryň biri özi ýaly adamlary erşad etmeli (dogry ýola salmaly) we olar bigäne, ýat ýurtlaryň, halklaryň medeniýetiniň edýän erbet täsirlerinden  gorap saklamaga çalyşmaly.

Hadyslarda aýdylyşy ýaly, kimiň bar işi-aladasy din bolsa, olaryň bar kynçylyklary-da şol bolar, emme kim din üçin janyny ýakmaýan bolsa, ola hili adamlaryň ýüzlerçe kynçylyklary, gaýgy-aladalary başdan geçirerler.

Her gün birnäçe sahypa kitap okamaklyk dini sowadyňy artdyrmaga kömek eder. Ynsanlary bu işi etmeklige gyzyklandyrmaly.


دانلود سخنرانی شماره 67 ـ 67nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 8 اسفند 1375

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ چهاردهمین سالگرد جلسه رضوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *