سخنرانی 63 _ اهمیت شکر به نعمت های خداوند و بیان سه ضرر بارز تلویزیون بر انسان

مطالب مهم این سخنرانی:

شکرگذاری در برابر نعمت های خداوند وظیفه هر مسلمان است

تعریف شکر و چگونگی انجام دادن آن

مضرات تلویزیون و لزوم دوری از آن و فجایعی که این دستگاه به بار می آورد

ترک کردن آنچه که بی فایده و بیهوده میباشد از حسن و خوبی های یک فرد مسلمان میباشد

گناه ترانه خوانی و ساز و موسیقی و احادیثی که در مذمت آنها آمده است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagalanyň nygmatlaryna şükür etmek her bir musulmanyň borjudyr.

Şükür näme? Şükür etmeklik nähili edilmeli?

Telewizorlar arkaly urulýan zarbalar we ondan uzak durmaklyk hakynda hem-de onuň üsti bilen görkezilýän pajygalar barada gürrüňler.

Peýdasyz, bihuda zatlary terk etmekligi bir musulman adamyň gowylygydyr.

Aýdym-sazyň günälidigi hakynda biziň mezhebimizdäkileriň aýdan hadyslary.


دانلود سخنرانی شماره 63 ـ 63nji wagzy göçürip alyň


سال ضبط: 1359 هجری شمسی

مکان ضبط: استودیوی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *