سخنرانی 62 ـ اهمیت تعلیم و تعلم و علل ترقی طلاب

مطالب مهم این سخنرانی:

ترقی طلاب حوزه در گرو فعالیت داملاهاست ـ داملا یعنی سرپرست و بزرگ طلاب

باید محبت بین طلبه و سرپرست (داملا) باشد ـ داملا باید در بیان و تفهیم درسها دقت کند و در یاددادن درس به طلبه خیانت نکند ـ تشویق طلبه در یادگیری دروس هم یکی از وظایف داملاهاست

داملا و سرپرست باید متین و سنگین باشد و نباید با طلاب شوخی کند ـ سنگینی به معنای تکبر و غرور نیست

یکی از نکات مهم علم آموزی، یادگیری و حفظ متون و دروس میباشد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Dini ylymlaryň okuw jaýynyň talyplaryň ösmekligi, öňe gitmekligi Damyllalaryň işleýişine baglydyr. Damylla diýmek “mugallym”, “talyplaryň başdagy” diýmekdir.

Damylla bilen talyplaryň arasynda hökman sylag-hormat bolmalydyr. Damylla talyplara dersleri beýan etmekde we olary gowy düşündirmekde örän dykgatly bolmalydyr. Dersleri ýat tutmaklyga talyplary gyzyklandyrmak hem Damyllanyň esasy wezipelerinden biridir.

Başdak bolan Damylla agras bolmalydyr we talyplar bilen oýun-degişme etmeli däldir. “Agraslyk” tekepbirlik, ulumsylyk manysynda däldir.

Ylym öwrenmekligiň möhüm bolan ýeri metinleri (tekstleri) we dersleri ýat tutmakdyr.


دانلود سخنرانی شماره 62 ـ 62nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 2 آبان 1375

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ اولین سالگرد یوم الداملا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *