سخنرانی 61 ـ اهمیت وعظ و نصیحت و ثمره آن

مطالب مهم این سخنرانی:

اوقاتی که در مراسمات و مجالس دینی صرف شود، در قیامت از آن سؤال نخواهد شد

یک بار نشستن در مجالس دینی، کفاره ی هفتاد بار نشستن در مجالس فسق و فجور است و گناه آن هفتاد مجلس را از بین میبرد

سخنان بزرگان به منزله ی بذر بوده و علماء نیز به منزله ی بذرپاش بوده که آن سخنان ارزشمند را در دلهای شما میکارد، اگر آن سخنان در دلهایتان رشد نکرد و بار ندارد، مشکل از سخنان یا از علماء نیست بلکه مشکل از دلهای مرده ی شماست


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Dini işler bilen meşgul bolnup we dini gürrüňler edilýän oturyşyklara gatnaşylyp geçirilen wagtdan Kyýamat güni sorag ediljek däldir.

Dini mejlislerde bir gezek oturmaklyk, ýetmiş gezekki pyssy-pujur (ýaman işleriň edilen) mejlislerde edilen günäleri ýuwup aýyrýandyr.

Köneki ulularymyzyň aýdanlary misli tohumdyr, ulamalar-ahunlar tohum sepýänlerdir ki şol gymmatly gürrüňleri siziň ýürekleriňize ekýändirler. Eger-de ol gürrüňler siziň ýüregiňizde ornaşyp, ösmese, bu ulamalaryň-ahunlaryň kemçiligi däldir, belki siziň öli ýürekleriňiziň problemasydyr.


دانلود سخنرانی شماره 61 ـ 61nji wagzy göçürip alyň


سال ضبط: مهرماه 1363 هجری شمسی

مکان ضبط: گنبد قابوس روستای هیوه چی ، مراسم فارغ التحصیلی آخوند هیوه چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *