سخنرانی 6 ـ توصیف شأن و منزلت حضرت رسول اکرم ص و بیان شفاعت عظمی پیامبر و انواع شفاعت امت محمدی

مطالب مهم این سخنرانی:

تبریک به جهت برگزاری جشن میلاد رسول الله و برگزاری مراسم مولدخوانی

مدح رسول الله و بیان فضائل آن حضرت

چگونگی تولد رسول الله و انتقال نور محمدی از صلب پدر به رحم آمنه رضی الله عنه

اتفاقات عجیب موقع تولد پیامبر علیه السلام:  شکستن ایوان کسری ـ خشک شدن دریاچه طبریه ـ خاموش شدن آتشکده پارس ـ جلوگیری از صعود جنی ها به آسمان

570 میلادی سال تولد پیامبر علیه السلام

مادر عبدالرحمن بن عوف به نام شفا ، قابله ی پیامبر بود

پیامبر علیه السلام در حالت سجده متولد شد ، سر و دستانش را به حالت دعا به آسمان دراز کرد ـ ختنه شده و ناف بریده بود

شعر عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر بخاطر خشنودی از تولد پیامبر: الحمد لله الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الاردانی ـ قد ساد فی المهد علی الغلمان اعیذه بالبیت ذی الارکان

معجزات پیامبر علیه السلام که بزرگترین آن  قرآن کریم میباشد

توصیف سیمای پیامبر علیه السلام

توضیح و تفسیر آیه «انک لعلی خلق عظیم» و تشریح عظمت پیامبر از زبان حضرت علی

انسانها پیامبر علیه السلام را در میدان عرصات خواهند شناخت که چگونه شفاعت امت خود را خواهد کرد. شفاعت یعنی طلب نمودن

انواع شفاعت: شفاعت عظمی ـ شفاعت محمد علیه السلام برای بسیاری از امت خود ـ شفاعت عالی مقامان بهشت برای درجات پایین مقام ـ شفاعت صلحاء امت محمدی برای گناهکارانی که جهنم برای آنها واجب شده و هنوز وارد آتش نشده اند ـ  شفاعت برای نجات جهنمیانی که به آتش افتاده اند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Resulallanyň doglan gününi baýram edip bellemek we Möwlid aýtdyrmak resmlerini geçirmek mynasybetli gutlag.

Resulallany öwmek we ol Hezretiň artykmaçlyklaryny beýan etmek.

Resulallanyň nädip dogulyşy. Muhammediň nurunyň dädesinden ejesi Ämine Razyallahu anha enemiziň göwresine geçişi.

Pygamber aleýhissalam dünýä gelende ýüze çykan geň wakalar. Kesranyň eýwanynyň ýykylmagy. Tabariýe kölüniň guramagy. Pars döwletiniň otparazlarynyň ybadathanasyndaky oduň öçmegi. Jynlaryň asmana uçup galmaklaryna päsgelçilik döredildi.

Milady senesiniň 570-nji ýyly Pygamber aleýhissalamyň doglan ýylydyr.

Abdyrahman bin Auwfyň “Şypa” atly enesi Pygamberimiziň göbek enesi boldy.

Pygamber aleýhissalam sejde edýän ýagdaýynda dünýä enesinden dogdy, kellesini we ellerini doga-dileg edýän halatyndaky ýaly asmana uzatdy. Ujudynyň ujy kesilen, sünnetlenen ýagdaýda doguldy.

Pygamberimiziň atasy Abdulmutallybyň Pygamberimiziň dünýä gelmegine begenip düzen goşgusy.

Pygamber aleýhissalamyň mugjyzalarynyň beýany, olardan iň ulusy-da Kurany-Kerimdir.

Pygamber aleýhissalamyň ýüz keşbiniň waspy.

 “We inneke liagla hulkun azyým” aýatynyň düşündirilişi we tefsiri. Pygamberimiziň ululugy hakynda Hezreti Alynyň dilinden edilen beýanlar.

Ynsanlar Pygamber aleýhissalamy (Kyýamat gününde) Arasat meýdanynda öz ummatyna nähili şepagat edişini biljekdirler. Şepagat diýmek – talap etmek diýmekdir.

Şepagatlaryň görnüşleri: Şepagat azamy; Muhammet aleýhissalamyň özüniň ummatynyň köpüsine etjek şypagaty; behiştdäki uly derejeli öwlüýäleriň pes derejedäki adamlara etjek şypagaty; Muhammet ummatyndan bolan salyh adamlaryň dowzah olara wajyp bolan we heniz oda girmedik günäkär adamlara etjek şypagatlary; oda oklanan dowzahylaryň halas bolmagy üçin şepagat.


دانلود سخنرانی 6 استاد تنگلی


سال ضبط: 1360 هجری شمسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *