سخنرانی 58 ـ اهمیت علوم شرعی

مطالب مهم این سخنرانی:

فلسفه تشکیل «جلسه رضوان» در حوزه علمیه عرفان آباد

بیان سختی های تحصیل در زمانهای قدیم و مقایسه آن زمان با این دوران

تنها چیزی که از علماء بر جای میماند، علم آنهاست ـ تشویق طلاب برای افزایش همتشان در تحصیل علوم دینی

هر وقت علماء زیاد شود، ارزش علم زیاد خواهد شد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Yrfanabad dini yly,lar okuw jaýynda “Jelese Ryzwan” (Allatagalanyň razylyçylygyny gazandyrýan toplanyşyk) ýygnaklarynyň geçirilmegini pelsepesi.

Gadym zamanlarda dini bilimleri öwrenmekligiň kymçylyklary we öl döwür bilen häzirki döwrüň ýagdaýlaryny deňeşdirmek.

Alymlardan galýan ýekeje zat olaryň ylmydyr. Dini ylymlary öwrenmeklygy rowaç etmek üçin ýaşlary gyzyklandyrmak we höweslendirmek hakynda gürrüňler.

Her wagt alymlar köpelse, ylmyň gymmaty-da şonça artar.


دانلود سخنرانی شماره 58 ـ 58nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 1 آبان 1370 هجری شمسی

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد، جلسه رضوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *