سخنرانی 56 ـ ایمان تحقیقی و بیان منزلت روحانیون و تفسیر آیه «کونوا مع الصادقین»

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 119 سوره توبه ـ یا ایّها الّذین آمنوا اتَّقُوالله و کونوا مع الصادقین. ترجمه:  ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند بترسید و با راستگویان باشید

خداوند در این آیه با سه چیز توصیه میکنه: اول به ایمان ، دوم به تقوا ، سوم بودن با راستگویان

فرق میان ایمان تقلیدی و ایمان تحقیقی ـ اصحاب کرام فرمایش کردند: اول ایمان را آموختیم سپس قرآن و شریعت را یاد گرفتیم

حکایت موسی علیه السلام و نشان دادن معجزه عصایش که تبدیل به ماربزرگی شد و با عث ایمان آوردن جادوگران فرعون شد

حکایت پادشاه ظالم به نام یوسف ذونواس که ادعای خدایی میکرد که  تقریبا 70 سال قبل از بعثت پیامبر علیه السلام پادشاهی میکرد

مقایسه ایمان انسانهای امروزی با اصحاب کرام ـ حکایت صحابی کرام به نام ماعز بن اسلمی که توسط پیامبر علیه السلام و اصحاب کرام سنگسار شد

«صادقین» یعنی: پیامبران، اولیاء الله، علماء

بودن با صادقین دو گونه است: «به صورت حقیقی و ظاهری» که شامل هم صحبت شدن و نشست و برخاست با ایشان میشود «به صورت معنوی» که شامل دوست داشتن راه و منش آنها و محبت کردن به ایشان و پیروی از دستورات آنها میشود

دلیل و نشانه ایمان تقوا است ـ از هر ظرفی، آن چیزی که داخلش است تراوش میکند، اگر ایمان درونت باشد، تقوا و اعمال صالح تراوش میکند اما اگر درونت ایمان نباشد، فسق و فجور تراوش خواهد کرد

توصیه به جوانان: علمای خود را با چشم انصاف بنگرید نه با چشم نَفْس ـ خدای آن عالمی که شما را به عبادتش فرا میخواند خدای شما هم هست


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Toba” süresiniň 119-njy aýatynyň terjimesi we tefsiri. Eý, iman getirenler! Allatagaladan gorkuň (takwa boluň) we sadyklar (dogruçyllar) bilen boluň.

Allatagala bu aýatda 3 sany zada çagyrýar: Birinjisi imana, ikinjisi takwalyga we üçünjisi sadyklar (dogruçyllar) bilen bolmaklyga.

Imany-taklydy (diliň bilen iman getirmek) we imany-tahakkoky (hakykatdan imanly bolmak) diýen düşünjeleriň arasyndaky tapawutlar. Ashaby-Kiram şeýle diýipdirler: “Bi ilki bilen imany öwrendik, soňra Kurany we ondan soňra şerigaty öwrendik”.

Musa aleýhissalamyň hekaýaty: Onuň hasasy bilen görkezen mugjyzasy. Hasanyň uly bir ýylana öwrülenini görüp, Faraonyň jadygöýleriniň Allatagalaga iman getirişleri.

Ýusup Zunawas atly bir zalym patyşanyň hekaýaty: Bu patyşa Muhammet aleýhissalamyň pygamberliginden takmynan 70 ýyl ozal ýaşap geçipdir. Bu patyşa öz döwründe hudaýlyk dawasyny edipdir, ýagny, özüni hudaý diýip yglan edipdir.

Şu wagtgy adamlaryň imany bilen Ashaby-Kiramyň imanlaryny deňeşdirmek. Pygamber salliallahu aleýhi wesellem hem-de sahabalar tarapynda saňsar edilip öldürilen Maezi Eslemi atly bir sahabanyň hekaýaty.

 “Sadyklar” (dogruçyllar diýilýänleri kimler? Bular pygamberler, öwlüýäler we ulamalardyr.

Sadyklar bilen bolmaklyk 2 hilidir: Biri “Hakyky we Zaahyry ýagdaýda bolmaklyk” – muňa gürleşmeklik we bile oturşup-turmaklyk degişlidir.  Beýleki biri “Magnawy ýagdaýda bolmaklyk” – muňa olaryň ýoluny-ýodasyny we eden işlerini gowy görmeklik, olara öz söýgüňi bildirmeklik hem-de olaryň eden tabşyryklaryny berjaý etmeklik degişlidir.

Takwa adamyň imanynyň delili we nyşanalary. Her bir gabyň içinde näme zat bar bolsa, şol zat-da ol gapdan dökülýändir. Eger adamyň içinde iman bar bolsa, ondan takwalyk we ýagşy amallar çykar. Emma içinde iman ýok bolsa, ondan pyssy-pujurlyk, erbetlik çykar.

Ýaşlara nesihat: Öz ahun, molla, ulamalaryňyza ynsap gözi bilen bakyň, nebsiňiziň gözi bilen bakmaň. Allatagalanyň sizi özüne ybadat etdirmek üçin çagyrdýan alymy, siziň hudaýyňyz ýalydyr.


دانلود سخنرانی شماره 56 ـ 56nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 24 شهریور 1370

مکان ضبط: گنبد قابوس روستای سلاق غائب ضیافت ختم تحصیلی آقایان سلاقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *