سخنرانی 55 ـ اسبابی که مؤمن را از ایمان خارج میکند

مطالب مهم این سخنرانی:

خطاب خداوند در قرآن دوگونه هست «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» ـ خطاب اول بیشتر در آیات مکی است و خطاب دوم بیشتر در آیات مدنی

ایمان، تنها با اقرار زبان نیست بلکه با تصدیق قلب است

مواردی که ایمان آوردن به آنها واجب است

«تقدیر» و «تدبیر» و توضیحاتی درباره آن

«لقمه حلال» و تلاش برای کسب آن و توصیه هایی در این باره ـ تلاش برای نخوردن «لقمه حرام» و حکایتی از ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این باره

خطرات «اولاد» و «ازواج» که خداوند کریم آنها را در قرآن کریم به عنوان «فتنه» یاد میکند و راه حل مبارزه با این دشمنان


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala Kurany-Kerimde adamlara iki hili görnüşde ýüzlenýär: “Eý, ynsanlar!” we “Eý, iman getirenler!”. Birinjisindäki ýüzleniş, köplenç, Mekkede inen aýatlarda gabat gelýär, ikinjisindäki bolsa, aglaba, Medinede inen aýatlarda duş gelýär.

Iman – diňe bir dil bilen aýtmak däl-de, belki ýürek bilen tassyk etmekdir.

Özüne ynanmaklyk (iman getirmeklik) wajyp bolanlar hakynda gürrüň.

 “Takdyr” we “Tedbir” diýmek näme? Olar hakynda düşünje.

 “Halal lukma” we ony gazanmaga çalyşmak. Bu barada birnaçe nesihatlar. “Haram lukma” iýmezlige çalyşmak. Bu barada Abu Bekr Syddyk raa hakynda hekaýa.

 “Perzentlerden” we “Aýallardan” gelýän howp-hatarlary Allatagala Kurany-Kerimde “pitne” diýip aýdypdyr. Munuň öňüni almaklygyň ýollary hakynda gürrüňler.


دانلود سخنرانی شماره 55 ـ 55nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 25 مرداد 1370

مکان ضبط: نماز جمعه اهل سنت گرگان، قزاق محله، مسجد امام اعظم ابوحنیفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *