سخنرانی 53 ـ تفسیر سوره والعصر

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر سوره عصر

فضیلت خواندن سوره و العصر

خداوند متعال در قرآن کریم با چهل لفظ متفاوت قسم یاد میکند که یکی از آنها «عصر» است

عصر یعنی زمان ـ زمان باعث عبرت است ـ زمان را معلم اکبر گویند

در هر شخص این چهار خصلتی که در سوره عصر ذکر شده است، موجود باشد، آن شخص در خسران نخواهد بود. آن چهار خصلت اینهاست:

1ـ ایمان ـ انواع ایمان و کیفیت آنها ـ درجات ایمان: ایمان تقلیدی، ایمان استدلالی، ایمان تحقیقی

2ـ عمل صالح ـ عمل صالح یعنی امتثال اوامر و اجتناب نواهی ـ عمل صالح همراه و مصاحب ایمان است یعنی لازم و ملزوم یکدیگر هستند ـ درجات عمل صالح

3ـ توصیه کنندگان به حق ـ مانع هایی که باعث کتمان حق میشود ـ معصیت و گناه کتمان حق ـ کلمه حق، گم کرده ی هر مؤمن است، هرجا که یافت قبول خواهد کرد

4ـ توصیه کنندگان به صبر ـ صبر و تعریف آن ـ بی صبری در مصیبت ها و گناه آن کار


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Asr” süresiniň terjimesi we tefsiri.

Kurany-Kerimiň “Asr” süresini okamaklygyň fazylaty (artykmaçlygy, peýdasy).

Allatagal Kurany-Kerimde kyrk hili görnüşde kasam aýdýar. Şolardan birisi-de “Asr”.

 “Asr” – zaman diýmekdir. Ybrat alynýan zaman diýmekdir. Zamana “ullakan mugallym” diýipdirler.

 “Asr” süresinde getirilen şu dňrt sany halat her bir ynsanda bardyr. Şu dört ýagdaý kimde bar bolsa, ol adam zelel içinde bolmaz:

1.Iman: Imanyň görnüşleri we olaryň derejeleri: Imany-taklydy (hiç bir delilsiz, düýbine ýetmän, soraman, öwreman, şol durşuna ynanmak); Imany-Istedlaly (bir hili deliller sebäpli ynanmak); Imany-tahkyky (sorap, öwrenip, takyk düşünip ynanmak).

2.Salyh amal (gowy işler etmek): Salyh amal bu “ediň” diýleni işi edip, “etmäň” diýlen işden gaçmaklykdyr. Salyh amal hemişe iman bilen bile deň ýöreýändir. Ýagny, biri-birine gerekdir. Salyh amallaryň derejeleri hakynda gürrüňler.

3.Hakyň tarapyny tutmaklygy maslahat bermek “Tawasow bil-hakk”. Haky gizleýän päsgelçilikler: asylyk, günäkärçilik hakyň üstüni basyrýandyr. “Hak” diýlen söz her bir imanly adamyň ýitirip tapmany, gözläp ýören zadydyr we her ýerde ony tapsa, hökman kabul edýändir.

4.Sabyrly bolmagy maslahat bermek “Tawasow bis-sabr”. Sabyr näme? Onuň düşündirilişi. Musybet düşende ynsanlaryň sabyrsyzlyk etmekligi we bu işleriň günäkärçiligi hakynda gürrüňler.


دانلود سخنرانی شماره 53 ـ 53nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 1 آبان 1370

مکان ضبط: گنبد قابوس، حوزه علمیه عرفانی مدرسی، مراسم فارغ التحصیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *