سخنرانی 52 ـ حقوق مسلمان بر مسلمان

مطالب مهم این سخنرانی:

مسلمانان، برادر یکدیگر هستند

مذمت لقب گذاری برای برادران دینی

غیب سه نوع است: 1ـ غیبتی که تنها با توبه کردن بخشیده میشود 2ـ غیبتی که به همراه توبه کردن میبایست حلالیت هم بطلبد 3ـ غیبتی که باعث کافر شدن غیبت کننده میشود

طایفه بازی و افتخار به طایفه و قبیله، از علائم جاهلیت است

احترام به حقوق همسایه و خبردار بودن از احوال ایشان ـ حدیث شریف: بی ایمان است هر کس که به همسایه خود اذیت و آزار برساند

اگر با برادر دینی خود اختلافی دارید، به شریعت رجوع کنید و از اهل شریعت سؤال کنید، شریعت، حق هیچکش را پایمان نمیکند، پیشنماز و آخوند هر کس، قاضی آن شخص است، دادگاه هر فرد با ایمان، مسجدی است که در آن نماز میخواند

معرفی شخصیت ابوزمزم توسط پیامبر علیه السلام ـ ابوزمزم هر صبح میگفت: « خدایا! هر کس غیبت من را بکند یا به من ناسزا بگوید و یا به من تهمت بزند، به خاطر من آن شخص را گناهکار مکن»

اهمیت عفو و بخشش و فضائل آن ـ میانجیگری بین دعوا و فضائل آن


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Musulmanlar biri-biriniň doganlarydyrlar.

Din doganlara lakam at goýmaklygyň ýoly.

Gyýbat üç görnüşli bolýandyr: 1) Toba etmek bilen bagyşlanylýan gyýbat; 2) Toba etmek bilen birlikde halallaşmak hem talap edilýän gyýbat; 3) Gyýbat edýän adamyň dinden çykyp, kapyr bolmagyna sebäp bolýan gyýbat.

Tire-taýpa arap, öz kowmuňa buýsanyp beýlekileri peseltmek jahylyýýet (islamdam ozalky) döwrüň alamatlarydyr.

Goňşynyň hakkyna hormat goýmak we onuň ýagdaýyndan habar almak hakynda. Hadys: “Öz goň’usyna azar berýän adamyň imany ýokdur”.

Eger din doganyň bilen araňyzda düşünişmezlik bar bolsa, onda şerigata ýüzleniň, şerigaty bilýänlerden soraň. Şerigat hiç kimsäniň hakyny aýak astyna atýan däldir. Ymamlar, ahun-mollalar ol adamlaryň kazysydyr, adalat öýüdir, olaryň namaz okaýan mesjididir.

Pygamber aleýhissalamyň Abu Zemzemi tanadyp aýdan gürrüňleri. Abu Zemzem her gün irden şeýle diýermiş: “Eý, Hudaýym! Her kim meniň gybatymy etse ýa-da maňa bir erbet gep aýtsa ýa-da töhmet atsa, meniň üçin ol adamy günäkärlerden etme”.

Günä geçmekligiň, bagyşlamaklygyň peýdalary hakynda. Dawagärleri baryşdyrýan araçy bolmaklygyň peýdalary.


دانلود سخنرانی شماره 52 ـ 52nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 17 اردیبهشت 1369

مکان ضبط: استودیوی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *