سخنرانی 46 ـ اهمیت تغذیه روحی و توصیه خودسازی به جوانان

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه مبارکه 70 سوره اسراء ـ «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»

بیان غذای جسم و غذای روح ـ ذکر خداوند و شنیدن پند و نصیحت، غذای روح انسان است

دعوت جوانان برای تغذیه روح و شرکت در مجالس دینی ـ اگر روح مریض شود از پند و نصیحت فراری میشود ـ روح سالم هیچگاه از اینگونه مجالس بیزار نمیشود


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Isra” süresiniň 70-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri : “We lakad kerremnä beni Adam” – “Biz adam ogullaryny sylagly edip ýaratdyk”.

Jismiň (bedeniň) iýmitiniň we Ruhuň iýmitiniň nämdene ybaratdygy hakynda gürrüňler. Allatagalanyň zikrini etmek, wagyz-nesihat diňlemek – bular Ruhuň iýmitidir.

Ýaşlary ruhlaryny iýmitlendirmäge we dini gürrüňler edilýän oturşyklara gatnaşmaga çagyrmak. Eger Ruh hassa bolsa, wagyz-nesihatdan gaçar. Eger Ruh sag-salamat bolsa, hiç wagt bu hili dini mejlislerden bizar bolmaz.


دانلود سخنرانی شماره 46


تاریخ ضبط: 28 تیر 1380

مکان ضبط: ترکمن صحرا ـ روستای کوچک استاجیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *