سخنرانی 41 ـ فضائل صلاة تسبیح و آموزش آن

مطالب مهم این سخنرانی:

پیامبر علیه السلام، 10 عمو داشت که فقط 2 نفر از آنها مسلمان شدند، حضرت حمزه و حضرت عباس رضی الله عنهما

پیامبر علیه السلام به عموی خود، حضرت عباس رضی الله عنه نمازی را سفارش کرد که 10 بخشش بزرگ در آن است، اسم آن نماز «صلاة تسبیح» است

فضیلت این نماز به حدی است که حتی اگر گناهکارترین فرد روی زمین نیز باشی خداوند گناهانت را مورد عفو و رحمت قرار خواهد داد

آموزش تسبیح و ترتیب این نماز


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Pygamber aleýhissalamyň kakasynyň doganlaryndan 10 sany agasy bardy, şolardan diňe ikisi musulman bolupdyrlar: Hezreti Hemze we Hezreti Abbas razy Allahu anhuma.

Pygamber aleýhissalam öz agasy Hezreti Abbas razy Allahu anhu-ga içinde 10 sany peşgeş (bagyşlanyş) bolan namazy okamaklygy tabşyrdy. Ol hem Tesbih namazydyr.

Bu namazyň artykmaçlygy şeýle bir derejededir, eger sen ýer ýüzündäki iň agyr günäli adam bolsaň-da, Allatagala seniň ol günäleriňi bagyşlamaklygy we saňa rehim etmekligi karar berjekdir.

Bu namazyň Tesbihleriniň we tertipleriniň öwredilişi.


دانلود سخنرانی شماره 41


تاریخ ضبط: 13 دی 1378

مکان ضبط: در مراسم ویژه شب قدر، مسجد جامع عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *