سخنرانی 39 ـ آموزش وضوء و غسل و استنجاء و نماز و بیان احکام آنها

مطالب مهم این سخنرانی:

اول از هر چیزی باید دانست که خداوند ما را مکلف کرده و وظیفه‌ی بزرگی به عنوان دین بر دوشمان گذاشته است

ارکان دین پنج است. اول: گفتن ‌کلمه‌ی شهادت. دوم: نماز. سوم: گرفتن روزه. چهارم: دادن زکات از مال.  پنجم: اگر استطاعت داشته باشیم رفتن به حج

بعد از ایمان به خداوند بزرگترین وظیفه بر بندگان، خواندن نماز پنجگانه است

توضیح کامل روش استنجاء کردن

روش و ترتیب وضوء گرفتن

بیان مبطلات وضوء

روش و ترتیب غسل کردن و بیان فرائض غسل

بیان مسائلی که باعث درست نبودن غسل می‌شود

بیان اوقات نماز

توضیح کامل نماز پنجگانه و نماز جمعه و نماز عیدین

بیان درجات و ارزش و مقامات نماز


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ilki bilen, biz Hudaýyň bizi mejbur edendigini we biziň boýnumyza din diýlen bir uly borç goýandygyny bilmelidiris

Diniň sütünleri bäşdir: Birinjisi: Kelemeýi-Şahadat aýtmak; Ikinjisi: Namaz okamak; Üçünjisi: Oraza tutmak; Dördünjisi: Mal-mülküňden zekat bermek; 5. Eger mümkinçiligimiz bar bolsa Haja gitmek;

Hudaýa iman getirip ynanandan soň, bendeleriň iň uly borjy bäş wagt namaz okamakdyr.

Synja kylmak hakynda doly düşündiriş

Täret kylmaklygyň düzgün-tertipleri

Täreti batyl edýän (bozýan) zatlaryň beýany

Gusul almaklygyň düzgün-tertipleri we guzulyň parzlary

Gusulyň dürüs bolmazlygyna sebäp bolýan meseleleriň beýany

Namazyň wagtlarynyň beýany

Bäş wagt namazynyň, juma namazynyň we baýram namazlarynyň doly düşündirişi

Namazyň derejeleri, ähmiýeti we orunlary hakynda gürrüň


دانلود سخنرانی شماره 39


تاریخ ضبط: 7 اسفند 1369 هجری شمسی

مکان ضبط: استودیوی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *