سخنرانی 36 ـ درسهایی از زندگانی بزرگان ترکمن و تفسیر آیه کونوا مع الصادقین

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 119 سوره توبه ـ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱۹﴾  یعنی: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد

کسانی که کلمه شهادت را گفته باشند، مؤمن و مسلمان هستند

تقوا یعنی امتثال اوامر و اجتناب نواهی، اگر هر شخص اینگونه باشد، شامل آیه ی فوق خواهد شد

سرنوشت انسان از ابتدای زندگی و در دوران جوانی پی ریزی میشود همچنان که از زندگینامه بزرگان مشهود است

فرق های اساسی بین انسان و حیوان و فرشتگان

حکایت زندگانی جارالله زمخشری که یکی از ترکمنان خوارزم و دانشمندان اسلامی بود

حکایت امام بخاری محدث بزرگ ترکمن و چگونگی جمع آوری احادیث توسط وی و آزمایش و تست علمای بغداد از حافظه وی و احادیث حفظ کرده ایشان

حکایت شیخ احمد بن حرب و بایرام تاجر کافر و سخنان عبرت آمیز آن تاجر که هم سبب مسلمان شدن خود شد و هم سبب بیهوش شدن احمد بن حرب

اهمیت دادن به مکتب اسلام یکی از وظایف هر مسلمان است چرا که کفار به مکتب های باطل خود ارزش و اهمیت قائل هستند، چرا ما به این مکتب اسلامی مان ارزش و بهاء ندهیم؟


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň 119-njy “Toba” süresiniň terjimesi we tefsiri. Ýagny, eý, iman getirenler! Alladan gorkuň we dogruçyl boluň.

Kelemeýi Şahadaty aýdan adamlar mömin we musulmandyrlar.

Takwalyk – Allatagalanyň “et” diýýän işini edip, “etme” diýýän işinden gaçmaklykdyr. Eger her kim şular ýaly bolsa, onda ola ýokardaky aýata laýyk adamdyr.

Ynsanyň ykbaly ýaşaýyşynyň başyndan başlap, ýaş juwan döründe dowam edýändir. Muny ulularyň ömür beýanynda hem görmek bolýar.

Ynsanlaryň, haýwanlaryň we perişdeleriň arasyndaky esasy tapawutlary.

Yslam dünýäsiniň beýik alymlarynyň biri, Horezm türkmenlerinden bolan Jarulla Zamahşarynyň durmuşyndan hekaýat.

Türkmenleriň beýik muhaddysy (hadys ýygnap, aýdyjy) Ymam Buharynyň hadyslary toplaýşy, onuň ýatkeşliginiň we ýat tutan hadyslarynyň dogrulygynyň Bagdadyň ulamalary tarapyndan barlanyp, synag edilişi hakynda hekaýat.

Şeýh Ahmet Harb bilen Baýram täjir käpiriň hekaýaty. Täjiriň ybrat alarlyk aýdan sözleri. Onuň bu sözleriniň özüniň musulman bolmagyna sebäp bolmagy hem-de munuň Ahmet bin Harbyň bihuş bolup ýykylmagyna sebäp bolmagy.

Yskam mekdeplerine ähmiýet bermeklik her bir musulmanyň borçlarynyň biridir. Çünki käpirler özleriniň batyl bolan mekdeplerini uly baha we ähmiýet berýärler, näme üçin biz öz Yslam mekdebimize  baha bermeli däl?


دانلود سخنرانی شماره 36


تاریخ ضبط: 10 فروردین 1373 هجری شمسی

مکان ضبط: ترکمن صحرا ، روستای اودک دوجی

One thought on “سخنرانی 36 ـ درسهایی از زندگانی بزرگان ترکمن و تفسیر آیه کونوا مع الصادقین

  1. شنیدن زندگانی بزرگان ترکمن چه لذتی داره وقتی که میفهمی این همه به دین خدمت کردن. اصلا اگر اینها نبودن چیزی به عنوان دین اسلام الان وجود نداشت. به ترکمن بودنمون افتخار کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *