سخنرانی 32 ـ تشریح بعضی از احکام روزه و اجتناب از مطالعه رساله های فقهی مبتدعین و لامذهبین

مطالب مهم این سخنرانی:

تعریف روزه در شریعت ـ به چه کسی روزه دار میگویند؟

 بعضی از مفسدات روزه و احکام آن

اجتناب از خواندن رساله هایی که خارج از چهارچوب مذهب توسط مبتدعین و لامذهبین نوشته شده است و بیان چند مسئله که در آن رساله نگاشته شده و خلاف مذهب میباشد

مسئله پر کردن دندان در مذهب حنفی و خواندن احتیاط ظهر بعد از نماز جمعه


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Şerigatda orazanyň düşündirilişi. Kime “Orazaly (agzy bekli)” diýilýär ?

Orazanyň bozulýan käbir ýagdaýlary we olaryň hökümleri.

Dört mezhebiň çygryndan çykýan, mubtagyglar (betgatçylar) we mezhebsizler tarapyndan ýazylan risalalary (ýazgylary) okamakdan daş durmaly. Bu hili risalalar barada birnäçe meseläniň beýany.

Hanafy mezhebinde dişiňi plomba bilen doldurmak meselesi hem-de juma namazyndan soňra “Yhtyýaty-zuhur” (ätiýaçdan okalýan öýle) namazynyň okalmagyna degişli mesele hakynda gürrüňler.


دانلود سخنرانی شماره 32


تاریخ ضبط: 31 اردیبهشت 1368 هجری شمسی مطابق با 21/5/1989

مکان ضبط: عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *