سخنرانی 30 ـ مقام طالب علم و توکل در کسب علوم دینی و توصیه های مهم در رشد فکری طلاب

مطالب مهم این سخنرانی:

نصیحتی برای طلاب علوم دینی ـ امتیاز و برتری طلاب علوم دینی از دیگر مردم

 وسوسه های شیطان برای هر طالب علم

 هر کس تقوا پیشه کند، از جایی که انتظارش را ندارد، خداوند رزق و روزی اش را فراهم خواهد کرد

خداوند کفیل و تضمین کننده رزق و روزی است اگر این مطلب را قبول نکنیم، نشانه از سستی ایمان ماست ـ حکایتی در این مورد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Din ylmyny öwrenýän talyplar üçin nesihat. Din ylymlaryny öwrenýän talyplaryň beýlekilerden artykmaçlygy.

Her bir ylym talyby üçin şeýtanyň edýän waswasalary.

Her kim takwa bolmaklygy endik edinse, Allatagala onuň rysgalyny garaşmadyk ýerinden berer.

Allatagala her kimiň rysgalyny bermäge kepil we güwä geçýär. Eger şuny kim kabul edip, ynanyp bilmeýän bolsa, onuň imany gowşakdyr. Bu hakynda bir hekaýat.


دانلود سخنرانی شماره 30


تاریخ ضبط: 1 فروردین 1369 هجری شمسی مطابق با 21/3/1990

مکان ضبط: هفتمین سالگرد جلسه رضوان، حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

One thought on “سخنرانی 30 ـ مقام طالب علم و توکل در کسب علوم دینی و توصیه های مهم در رشد فکری طلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *