سخنرانی 29 ـ تفسیر سوره کوثر

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر سوره کوثر ـ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿۲﴾  إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳﴾ ـ فضیلت قرائت سوره کوثر

افراد فقیری که نمیتوانند قربانی کنند و دوست داشته باشند که ثواب قربانی را به دست بیاورند ، این نماز مخصوص را بخوانند

سبب نزول سوره کوثر، عاص بن وائل بود که پیامبر را ابتر خطاب کرد ـ «ابتر» به معنای «مقطوع و بریده» است

معانی «کوثر» و نظریات مفسرین در این باره ـ معرفی «حوض کوثر» و افرادی که اجازه نوشیدن از آن حوض را دریافت میکنند و کسانی که از آن محروم میمانند

توضیح حدیث: «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و نقش علماء و فضائل و اهمیت عالمان دینی ـ مخالف علماء بودن مساویست با ابتر شدن

حدیث: «کُن عالماً او متعلماً او سامعاً او محبّاً و لا تکن خامساً فتهلک» یعنی: ای امت، عالم به شریعت باش یا در حال تعلیم باش یا شنونده ی حرفهای عالمان باش یا عالمان را دوست داشته باش اما مواظب باش از گروه پنجم نشوی که هلاک خواهی شد

بر خلاف دیگر اعمال که در زمین واجب گردید، تنها نماز بود که در آسمانها فرض شد ـ نماز ستون دین است ـ کسی که نماز نخواند قطعا دیندار هم نیست ـ اهل اولاد را نیز باید به نماز خواندن تشویق و ترغیب کرد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Köwser” süresiniň terjimesi we tefsiri. “Köwser” süresini okamaklygyň peýdalary hakynda.

Garyp-pakyr adam Gurbanlyk edip bilmeýän bolsa, emma Gurbanlygyň sogabyny almak isleýän bolsa, şu namazy okasyn.

 “Köwser” süresiniň inmeginiň sebäbi Aas bin Waýyl bolupdyr. Ýagny ol Pygamberimize “ebter” diýip ýüzlenipdir. “Ebter” – “kesilen” diýen manyny berýändir.

 “Köwseriň” manysy we bu barada tefsirçileriň garaýyşlary. “Köwser howzynyň” meşhurlygy we ol howuzdan suw içmäge rugsat berilen we ondan mahrum bolan adamlar.

Hadysyň düşündirilişi: “Meniň ummatymyň ulamalary edil Beni Ysraýylyň pygamberleri ýalydyr”. Alymlygyň ýoly, peýdasy we din alymlarynyň ähmiýeti barada. Ulamalara garşy çykmaklyk “ebter” bolmaklyga deňdir.

Hadys: “Eý ummat! Din ylmyny öwredýänlerden ýa-da öwrenýänlerden ýa-da diňleýänlerden ýa-da olary gowy görýänlerden bol. Emma ägä bol, bäşinji topardan bolma, ýogsa hökman heläk bolarsyň.

Ýer ýüzünde wajyp edilen beýleki amallaryň tersine, diňe namaz asmanlarda parz edilendir. Namaz diniň sütünidir. Namzayny okamaýan adam dindar däldir. Bala-çagalaryňyza namaz okamaklyga çagyrmak we höweslendirmek zerurdyr.


دانلود سخنرانی شماره 29


تاریخ ضبط: 9 آبان 1370 هجری شمسی برابر با 31/10/1991 میلادی

مکان ضبط: گنبد قابوس ـ حوزه علمیه حنفیه ، در مراسم فارغ التحصیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *