سخنرانی 25 ـ فضائل نماز و عواقب تارک آن

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 103 سوره نساء ـ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾

 نماز در شب معراج فرض شد و در ابتدا پنجاه وقت بود که به پنج وقت تقلیل یافت و اما با خواندن پنج وقت نماز، خداوند ثواب و پاداش آن پنجاه رکعت را خواهد داد

خداوند میفرماید: هر کس بر پنج وقت نمازش استوار باشد من بر جنتی بودنش عهد بستم

کسی که پنج وقت نمازش را بخواند، گناهی در وی باقی نخواهد ماند ـ پنج وقت نماز کفاره ی گناهان ما بینشان است مادامی که گناه کبیره نباشد

پیامبر علیه السلام در مواجهه با مشکلاتش، مشغول نماز خواندن می شد ـ تمام خوبی ها بر مؤمنین باریدن خواهد کرد مادامی که مشغول نماز خواندن باشند

کسی که نماز نخواند از اسلام سهمی ندارد

با هر قدم برای شرکت در نماز جماعت یک ثواب داده شده و یک گناه پاک میشود

پیامبر علیه السلام میفرمایند: هر وقت فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند آنها را به نماز خواندن امر کنید و هرگاه به ده سالگی رسیده و در نماز خواندن کوتاهی کردند، آنها را کتک بزنید

هیچ کسی نیست که نماز بر وی واجب نباشد مگر صبی و مجنون

خداوند متعال رفتارش را با کسانی که نماز نمیخوانند در این آیه بیان میکند: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾ سوره مریم یعنی: از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى كردند و به زودى با غَیّ روبرو خواهند شد (غَیّ گودالی است در جهنم)

حکم کسی که قصدا نمازش را ترک کند کفر است ـ نماز ستون دین است هر کس نماز را برپا بدارد دین را برپا داشته و هر کس نمازش را ترک کند دینش را ویران ساخته است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

 “Nisä” süresiniň 103-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri.

Namaz “Magraj” gijesinde parz edildi. Ilkibaşda 50 wagt namaz buýrulupdyr, soňa 5 wagta çenli azaldylypdyr. Emma şol 5 wagt namaz okalsa. Allatagala oňa derek 50 wagt namazyň sogabyny berjekdir.

Allatagala şeýle diýipdir: Her kim 5 wagt namazyna berk dursa, men onuň jenneti boljakdygyna söz berýärin.

Kim 5 wagt namazyny okasa, onuň günäleri dökülip gutarar. Bäş wagt namaz okamaklyk şol namazlaryň arasynda edilen günäleriň ýuwulyp aýrylmagyna kepil geçýändir, eger bu günäler “Günah Kebire” (Uly günälerden) bolmasa.

Pygamber aleýhissalam kynçylyga düşende namaz okamak bilen meşgul bolýän eken. Eger namaz okamaklyk bilen meşgul bolsalar hemme gowulyklar möminleriň üstüne ýagar durar. Kim namaz okamaýan bolsa, onuň yslamdan paýy ýokdur.

Jemagat bolup namaz okamaga barýan adamyň basýan her ädimine bir sogap beriler ýa-da bir günäsi aýrylar. 

Pygamber aleýhissalam aýdypdyr: Her wagt çagalaryňyz 7 ýaşa ýetende namaz okamaklygy öwrediň. Haçanda 10 ýaşa ýetende namaza okamasa, tutup uruň.

Namaz okamaklyk boýnuna wajyp bolmadyk adam ýokdur, meger ol ýaş çaga (sabi) ýa-da däli bolmasa.

Allatagala namaz okamaýan adam bilen öz gatnaşygyny şu aýatda beýan esýär : Ozalky geçenleriň ýerine gelenler namazlaryny bozsalar we öz haý-höwäsleriniň yzyna düşseler, olar tiz wagtda dowzahyň “gaýý” atly çukuruna girerler (“Merýam” süresiniň 59-njy aýaty).

Namazyny bilgeşlin terk eden adam üçin edilen höküm – küfürdir. Namaz diniň sütünidir. Her kim namazyna dik dursa, dinini dikeldendir we her kim namazyny terk etse, dinini ýykandyr.


دانلود سخنرانی شماره 25


تاریخ ضبط: 30 آبان 1369

مکان ضبط: جلسه رضوان ـ حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *