سخنرانی 22 ـ کارهای خلاف شرع علنی شده در عروسی ها و دلائل حرمت آنها از کتب مذهب حنفی

مطالب مهم این سخنرانی:

خلاف شرع در عروسی ها زیاد است و چهار خلافی که علناً به چشم میخورد: غناء و آواز خوانی ـ اجاره آلات لهو و غناء ـ اختلاط زن و مرد ـ شرابخواری و بیان دلائل حرمت این افعال از کتابهای معتبر مذهب حنفی

احکام «غناء و رقص و آوازخوانی و نوازندگی» ، «شعر و شعرخوانی» ، «نوحه گری» ، «اجاره آلات موسیقی» ، «اختلاط زن و مرد» ، «شراب خواری» ، «حضور در مجالس رقص و آواز»

تعریف دیّوث در کتب فقهی

مفهوم عبارت «علمای امت محمدی، مثل انبیاء بنی اسرائیل» و بیان مصداق های آن در زمان حاضر

مبارزه اصحاب کرام با خلاف شرع که حتی حاضر به کشتن نزدیکانشان در جنگ بدر شدند

وقتی ناموس و غیرت از جامعه برود، قطعا دین و دیانت نیز از بین خواهد رفت

خلاف شرع همیشه مورد نکوهش است ولی علنی کردن آن خلاف بسیار نکوهیده تر و گناهش بیشتر است چرا که موجب هتک حرمت شریعت شده است

بیان مسائلی از میراث و مال ترکه فرد میت و فرمان تشکیل هیئت قاسمه میراث برای علماء در ترکمن صحرا


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Gelin toýlarynda şerigatyň tersine bolýan zatlar köp. Şolardan 4 sany terslik has-da göze ilýär: aýdym-saz; aýdym-saz we tans etmek üçin gurallary kärendesine almak; aýal-erkekleriň gatyşmagy; arak-şerap içmeklik. Hanafy mezhebiniň ygtybarly kitaplardan bu işleriň haramdygy hakynda getirilen deliller.

Hökümler: “Aýdym-saz we tans etmek hakynda”, “Goşgy we goşgy okamak hakynda”, “Şygyr düzüp ölüniň yzyndan aglamaklyk hakynda”, “Saz gurallaryny kärendesini almak hakynda”, “Aýal-erkekleriň gatyşmaklygy hakynda”,  “Arak-şerap içmeklik hakynda”, “Tans edilýän we aýdym-saz edilýän ýerlere barmaklyk hakynda”.

Fykh (yslam hukuklary baradaky) kitaplarda “Deýýus” sözüniň düşündirilişi.

 “Muhammediň ummatynyň ulamalary edil Beni Ysraýylyň pygamberleri ýalydyr” diýlen hadysyň düşündirilişi we biziň zamanamyzda munuň bilen baglanyşykly bar bolan ýagdaýlaryň beýany.

Eshaby-Kiramyň şerigatyň düzgünleriniň tersine bolan zatlar bilen göreşişleri, hat-da olar Bedr uruşunda öz ýakyn garyndaşlaryny-da öldürmeklige taýýar bolupdylar.

Haçan-da jemagatdan namys we gaýrat gitse, gürrüňsiz din-u-diýanat hem aradan aýrylar.

Şerigatyň düzgünlerini bozmaklyk ýazgarylmaly zatdyr, emma bu düzgün bozulmany ile ýaýmaklyk ýaman erbet ýazgarylmalydyr. Bu işi etmekligiň günäsi has-da uludyr. Çünki bu işler şerigatyň hormatynyň kemsidilmegine sebäp bolýandyr. 

Dünýäden öten adamyň yzynda galan mirasyny we malyny tereke etmeklik meselesiniň beýany we Türkmensähranyň ulamalary üçin “Mirasy paýlamak boýunça topar” düzmekligiň büýrulyşy hakynda gürrüň.


دانلود سخنرانی شماره 22


تاریخ ضبط: 5 مهر 1372

مکان ضبط: اجتماع ویژه بزرگان و روحانیون منطقه ـ عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *