سخنرانی 20 ـ توصیف بهشت و بیان سه اخلاق انسانهای متقی

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 133 و 134 سوره آل عمران ـ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴﴾

توصیف بهشت و بیان ابعاد آن که عرض بهشت به اندازه ما بین زمین و آسمان است و برای طول آن حد و حدودی نیست ـ نعمت های بهشتی طوری هستند که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی توصیف آنها را شنیده و نه در قلب و ذهنی خطور کرده است

متقی کیست و بیان ساده ترین تعریف آن که عبارت است از شناخت خداوند و اطاعت از اوامر او و ترک نواهی آن

افراد متقی دارای سه امتیاز و خاصیت هستند 1ـ  از مال خود صدقه می دهند چه غنی باشند چه فقیر باشند چه شاد باشند و چه غمگین 2ـ خشم و غضب خود را کنترل می کنند و فرو میبرند  3ـ با اینکه حقدار هستند از حق خود میگذرند و عفو و بخشش میکنند

بیان حدیث «لا تَغْضَبْ» و حکایتی از امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه در فرو بردن خشم

یکی از فرهنگ های نادرست در بین ترکمن ها، برخورد ناشایست با علماء در هنگام میانجیگری آنها بین خانواده قاتل و مقتول به جهت درخواست عفو و بخشش قاتل است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň 133-134-nji aýatlarynyň terjimesi we tefsiri.

Behiştiň waspy we beýany. Onuň giňligi asman bilen ýeriň aralygy ýaly. Onuň uzynlygynyň hetdi-hasaby ýok. Behiştiň şeýle bir nygmatlary bar, olary hiç bir göz gören däldir, hiç bi gulak-da olaryň waspyny eşiden däldir, hiç bir ýürek, hiç bir akyl olary ne syzyp biler, ne-de düýüp biler.

Kime takwa diýilýär? Munuň sadaça düşündirilişi şeýle: Takwalyk Hudaýy tanamakdan, onuň buýruklaryna boýun bolup, berjaý etmekden we onuň çekiliň diýen zadyndan uzakda durmakdan ybaratdyr.

Takwa adamlarda şu hili üç sany artykmaçlyk we aýratynlyk bardyr: 1) Öz malyndan sadaka berer, garyp bolan wagtynda-da, baý bolan wagtynda-da, şat wagtynda-da, gaýgyly wagtynda-da; 2) Gahar-gazabyny saklaýandyr we gaharyny ýuwudýandyr; 3) Hakly wagtynda-da öz hakyndan geçip, geçirimlilik edip, bagyşlaýandyr.

 “Lä tagzabu” (gahar-gazap etmäň) diýen hadysyň beýany we Ymam Agzam Abu Hanafy Rahmatullahy aleýhiň gaharyny ýuwudyşy hakynda hekaýa.

Türkmenleriň arasynda ýalňyş bolan ýörelgelerden biri hakynda. Haçan-da ulamalar öldüren we öldürilen adamyň garyndaşlarynyň arasyna düşüp, gan almakdan çekilip, öldüren adamy bagyşlap, günäsini geçmegini ündeýän wagtlarynda, ulamalar bilen ýalňyş usul bilen gürleşýärler.


دانلود سخنرانی شماره 20


تاریخ ضبط: 31 شهریور 1369

مکان ضبط: مراسم فارغ التحصیلی حوزه علمیه قره بلاغ

One thought on “سخنرانی 20 ـ توصیف بهشت و بیان سه اخلاق انسانهای متقی

  1. سلام علیکم ارمانگ الله قوات ثاغ بولنگ الرینگ اغارماثن چکیان زحمت لرنینگزه… ایکی دونایانگز اباد بولثن.. إن شاءالله استاد تنگلی طانانگ جانی ثاغ بولثین وبو اولی استادی زیارت ادمگ بزه نصیب ادثن..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *