سخنرانی 19 ـ تفکر برای آخرت و اهمیت اشک ریختن و گریه کردن با یادآوری گناهان

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 18 سوره حشر ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾

آمادگی و به فکر قیامت و آخرت بودن، وظیفه هر مسلمان است. حتی افرادی همچون عمر رضی الله عنه با شنیدن آیه إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿۷﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿۸﴾ (عذاب پروردگارت واقع‏شدنى است، آن را هيچ بازدارنده‏ اى نيست) بیهوش شدند

حسابرسی در روز قیامت را خداوند خود انجام خواهد داد و نامه اعمالش خوانده خواهد شد و حتی تمامی اندامش بر علیهش شاهد خواهند شد

هرگاه انسان، گناهانش را به یاد آورده و نگران آخرت شده و قطره ای اشک ریخته و یک تار مژه اش را خیس بگرداند، خداوند او را به جهنم نخواهد انداخت

اشک های امت محمدی که بخاطر یادآوری گناه هایشان ریخته شده است، آتش دوزخ را از آنها دور خواهد کرد

حکایت های آموزنده عارفان در مورد ترس از آخرت و یادآوری گناهان

چهار چیز را با چهار چیز بشویید: چهره هایتان را با اشکهایتان ـ زبانتان را با ذکر خداوند ـ قلبهایتان را با ترس از خداوند ـ گناه هایتان را با توبه خالصانه


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Haşr” süresiniň 18-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri.

Kyýamatyň we ahyretiň pikirinde bolup, oňa taýýarlanmak her bir musulmanyň wezipesidir. Hat-da Hezreti Omar Razyallahu anh ýaly beýik şahslar Kurany-Kerimiň “Seniň Eýäň berjek azaby hökman boljak zatdyr (7)”, “Myny saklap biljek güýç ýokdur” diýen aýatlaryny eşidende gorkusyna beýhuş bolupdyr.

Kyýamat güni Allatagalanyň hut özi hasap sorajakdyr. Ynsanlaryň eden işleriniň ýazgysy okaljakdyr, hat-da endamynyň hemme agzalary onuň eden işlerine şaýatlyk etjekdir. Ynsan her wagt eden günälerini ýatlap, ahyretini alada edip, bir damja gözýaş döküp, kirpigini öllese, Allatagala ol bendesini jähenneme saljak däldir.

Muhammet ummatynyň öz günälerini ýatlap döken gözýaşlary dowzahyň oduny olardan daşda tutar.

Ahyretden gorkmak we günäleri ýatlamak babatda aryflarynyň başyndan geçiren wakalarynyň hekaýaty.

Dört zady dört zat bilen ýuwuň: ýüzüňizi gözýaş bilen, diliňizi Allanyň zikri bilen, ýüregiňizi Hudaýdan ýaňa bolan gorky bilen, günäleriňizi halys we çyndan edilen toba bilen.


دانلود سخنرانی شماره 19


تاریخ ضبط: 18 بهمن 1373

مکان ضبط: عرفان آباد، مسجد خاتم النبیین در مراسم ماه رمضان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *