سخنرانی 18 ـ بیوگرافی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد و تدوین و تبیین برنامه های آموزشی و تفهیم آن برای اولیای طلاب

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر و ترجمه آیه 4 سوره بلد ـ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿۴﴾

انسان از زمان تولد تا مرگ با مشقت و غصه و سختی زندگی خواهد کرد. سعادت دنیا و آخرت برای کسی است که تمامی این سختی ها بخاطر دین باشد

بیوگرافی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد و تدوین برنامه های آموزشی برای پیشرفت علمی طلاب در قالب «حرکت ترویج علوم دینی»

درخواست همکاری خانواده ها با مدرسین حوزه برای پیشرفت علمی طلبه ها


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Beled” süresiniň 4-nji aýatynyň tefsiri we terjimesi.

Ynsan eneden dogandan tä ölýänçä muşaggat, gaýgy-gussa, kynçylyk bilen ýaşajakdyr. Bu dünýäniň we ahyretiň bagty bu kynçylyklary dini-yslam üçin çekip-çydan adamlara nesip etjekdir.

 “Yrfanabad” dini ylymlar merkeziniň döreýiş taryhy. Talyplaryň ylymlarynyň öňe gitmekligi üçin “Dini ylymlary öňe sürmek üçin hereket” atly şygaryň astynda okuw programmalarynyň düzülişi.

Talyplaryň ylymlaryny öňe alyp barmak üçin müderrisler (mugallymlar) bien hyzmatdaşlyk etmekligi ata-enelerden we maşgalalardan haýyş etmek.


دانلود سخنرانی شماره 18


تاریخ ضبط: 29 اردیبهشت 1373 هجری شمسی مطابق با 1394/5/19 میلادی

مکان ضبط: مراسم پایان تحصیلی در جمع اولیاء طلاب ـ حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *