سخنرانی 16 ـ اهمیت ازدواج آسان و بیان فلسفه نکاح و توصیه برای اتحاد بین روحانیت و ریش سفیدان و جوانان

مطالب مهم این سخنرانی:

از پسران حضرت نوح علیه السلام ، یافث پدر ترکمن ها ـ سام پدر عرب ها ـ حام پدر سیاه پوستان

سیاه بودن اولاد حام و اینکه چرا پیامبران از اولاد سام هستند و پادشاهان و ملوک از اولاد یافث، نشأت گرفته از حکایت نوح علیه السلام و دعای آن حضرت نسبت به سه فرزند خود دارد. افتخار ترکمن ها هم این است که از نسل یافث میباشند

اغوزخان پسر قاراخان، بیست و دومین نسل از اولاد آدم علیه السلام و پدر سوم ترکمنها و کرامت وی در وقت نوزادی و موحد شدن مادر وی

کلمه ترکمان تخفیف یافته از تُرک ایمان است و حکایت ایمان آوردن دویست هزار نفر از ترک ها در یک روز

هر جامعه و ملتی اگر بخواهند همیشه پیروز و موفق باشند میبایست سه نیرو در آن متحد و ترکیب شود. 1ـ نیروی روحانیت 2ـ نیروی ریش سفید ها 3ـ نیروی جوانان

یکی از خیانات در حق ترکمن ها، دستکاری و تحریف اشعار مختومقلی فراغی است

نشست درباره میزان مهریه و یکپارچگی نرخ آن در منطقه و توصیه به عدم گران کردن نرخ آن

ترجمه و تفسیر آیه 32 سوره نور ـ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

اهمیت و فضیلت ازدواج و سخنان پیامبر و اصحاب کرام در اینباره

فلسفه نکاح، تعطف (مهرورزیدن) و تناسل (تولید نسل) است

معیار ازدواج فقط دینداری است نه زیبایی یا ثروت یا چیز دیگر

داستانهایی درباره ازدواجهای اصحاب کرام و مهرهای آنها


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Nuh aleýhissalamyň oglanlary Ýaafes türkmenleriň atasydyr, Saam araplaryň atasy we Haam garaýagyzlaryň atasydyr.

Haamyň nesilleriniň garaýagyz bolmagy hakynda. Näme üçin pygamberler Saamyň neslinden bolupdyr? Ýaafesiň neslinden bolan patyşalar, hanlar we hökümdarlar. Nuh aleýhissalam hakynda aýdylan hekaýatlar we ol hezretiň özüniň üç ogly üçin eden dogasy. Türkmenleriň buýsanjy – Hezreti Ýaafesiň neslinden bolmaklygydyr.

Garahanyň ogly Oguzhan Adam aleýhissalamyň nesillerinden ýigrimi birinji arkadyr, türkmenleriň üçünji atasydyr (Adam we Nuh pygamberden soňky). Oguzhanyň eneden bolan wagtynda görkezen keramaty. Onuň enesiniň birhudaýlylyk dinini kabul edişi.

 “Türkmen” diýlen söz “Türki-iman” sözüniň gysgaldylan görnüşidir. Türki kowumlardan bolan iki ýüz müň sany adamyň bir günde iman getirişiniň hekaýasy.

Eger her bir jemagat we millet hemişe üstün çykyp ýaşajak bolsa, şu üç güýç olaryň içinde hökmany suratda bolmalydyr: 1) Ruhanylaryň (ahun-mollalaryň) güýji; 2) Ýaşulularyň güýji; 3) Ýaşkiçileriň güýji.

Türkmenleriň hakyna edilen hyýanatlaryň biri-de Magtymguly Pyragynyň goşgularyna el degrilip, üýtgedilmegidir.

Geline galyň salmaklygyň (mehriýäniň) mukdary we sebitde ony bir nyrhda saklap, gymmatlanmasynyň öňüni almak barada maslahat.

Kurany-Kerimiň “Nur” süresiniň 32-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri.

Öýlenmekligiň ahmiýeti we artykmaçlygy. Bu barada Pygamberiň we sahabalaryň aýdan gepleri.

Nika gyýmaklygyň, galyň (mehriýe) bermekligiň we nesil öndürmekligiň pelsepesi.

Öýlenmekligiň ölçegi (talaplary) taraplaryň dindar bolmaklygyr, owadan, baý ýa-da başga bir hili bolmaklygy däldir.

Eshaby-Kiramyň öýlenişleri we olaryň galyň (mehriýe) berişleri hakynda gürrüňler.


دانلود این سخنرانی


سال ضبط: 1363 هجری شمسی

مکان ضبط: اجتماع تاریخی «مهریه قورلشق» ـ عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *