سخنرانی 14 ـ الگو قرار دادن زندگی رسول الله و اهمیت پایبندی به سنت ایشان

مطالب مهم این سخنرانی:

از بزرگترین فضل و رحمت خداوند است، محمد علیه السلام

افتخار ما نباید برای برای پولمان یا مقام مان و یا طایفه مان باشد، بلکه تنها افتخارمان محمد علیه السلام و اینکه امت او هستیم باید باشد

اگر ادعا کنیم که امت محمدی هستیم رفتارمان نیز باید مثل ایشان باشد

اهمیت پایبندی به سنت رسول الله و تشویق قوم ترکمن به دینداری


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Muhammet aleýhissalam Allatagalanyň iň uly fazly-rahmetidir (aňyrbaş artykmaçlyk bilen beren rahmetidir).

Biz pulumyza, dereje-wezipämize, tire-taýpamyza guwanyp buýsanmaly däldiris. Biziň ýeke-täk guwanjymyz we buýsanjymyz Muhammet aleýhissalamdyr hem-de biziň ol eziziň ummatyndan bolmagymyzdyr.

Eger biz özümizi Muhammet ummatyndan saýýan bolsak, onda özümizi alyp baryşymyz hem şol eziziňki ýaly bolmalydyr.

 Resulallanyň sünnetini berk tutmaklygyň ähmiýeti we türkmen halkyny dindarlyga çagyrmak.


دانلود سخنرانی شماره 14


سال ضبط: 1374 هجری شمسی

مکان ضبط: ایمر توره ملا ـ مراسم مولدخوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *