سخنرانی 120 ـ پنج علامت مؤمن حقیقی ـ تفسیر آیات دوم تا چهارم سوره انفال

دانلود سخنرانی شماره 120ـ 120nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیات دوم تا چهارم سوره انفال ـ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا  (الآیه) ترجمه: مؤمنان همان كسانى‏ اند كه چون خدا ياد شود، دلهايشان بترسد و چون آيات خدا  بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى كنند (۲) آنان كه نماز را به پا مى دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ ايم انفاق مى كنند (۳) آنان هستند كه حقا مؤمنند

ایمان حقیقی اقرار با زبان و تصدیق با جنان (قلب) است ـ خداوند متعال در آیه فوق، برای مؤمن حقیقی پنج علامت ذکر میکند:

۱ـ هرگاه ذکر خداوند به میان آمد، دلهایشان بترسد ـ پیامبر علیه السلام در حدیثی میفرمایند: گریه کنید بخاطر ترس از خدا اگر هم نتوانستید گریه کنید خود را به تکلف بیاندازید تا گریه کنید

۲ـ هرگاه آیات خداوند بر ایشان خوانده شود، ایمانشان زیاده شود ـ خداوند متعال در آیه ای دیگر برای متمردان از فرامین خود میفرماید: «و چون به او گفته شود از خدا بترس، خود بزرگ بینی و تکبر، او را به گناه میکشاند پس آتش جهنم او را کافی است

۳ـ در کارهایشان بر خداوند توکل میکنند ـ خداوند متعال میفرماید: هر کس بر خدا توکل کند خود او بس است برای همه ی کارها ـ حکایت موسی علیه السلام و توکل وی بر خداوند و شکافته شدن آب دریا و نجات ـ حکایت ابراهیم علیه السلام و توکل کردن وی در هنگام انداخته شدن به آتش

۴ـ آنان كه نماز را به پا مى دارند ـ نماز ستون دین است هر کس آن را برپا دارد گویا دین را برپا داشته و هر کس نماز را ترک کند گویا دین را فرو ریخته است ـ بیان عذابی که در آخرت پیش روی تارکین نماز است ۵ـ آنان که انفاق میکنند از آنچه که خداوند به عنوان روزی به ایشان داده است ـ بیان انفاق نافله و انفاق واجبه ـ دو فرشته ی خداوند هر روز از آسمان نازل میگردد و یکی از آنها میگوید: ای بار خدایا هر کس از مال خودش خرج و انفاق کرد جایش را پر بگردان و فرشته دیگری میفرماید: ای بار خدایا هر کس بخیل باشد و انفاق نکند مالش را تلف و ویران کن ـ حکایت مردی از قوم موسی علیه السلام که ثروت را از موسی علیه السلام طلب کرد و خداوند نیز به شرطی این درخواست را قبول کرد ـ بیان احادیثی که در بیان سخاوت آمده است

توصیه های پایانی و نصیحت های جانسوز برای قوم ترکمن


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Enfal” süresiniň 2-4-nji aýatlarynyň terjimesi we tefsiri: “Mümin diýlen adam her-haçan Allanyň ady zikr edilende, ýüregine gorky girýändir, haçan-da oňa Allatagalanyň aýatlary okalanda, onuň imany artýandyr we öz işlerinde Allatagalaga töwekkillik edýändir (2). Olar namaza gaýym durýandyrlar we Allatagalanyň beren ryzkyndan sadaka berýändirler (3). Ynha şolar hakyky mümin-musulmanlardyr (4).

Hakyky iman diliň bilen aýdyp, ýüregiň bilen tassyk etmekdir. Allatagala şu aýatlarda hakyky musulmanyň 5 alamatynyň  bardygyny nygtaýar:

1/Her-haçan Allanyň ady zikr edilende, ýüregine gorky girýändir. Pygamber aleýhissalam şeýle buýrupdyr: “Allatagaladan gorkup aglaň. Eger-de aglap bilmeseňiz, aglamak üçin gaýrat ediň”.

2/Haçan-da oňa Allatagalanyň aýatlary okalanda, onuň imany artýandyr we öz Rebbine töwekkillik edýändir. Allatagala başga bir aýatynda özlerini uly saýyp, ulumsylyk edýanler üçin şeýle diýýär: “Haçan-da oňa “Allatagaladan gork” diýlende, onuň ulumsylygy, tekepbirligi ony günäge çeker. Netijede oňa ýetjegi jähennemiň ody bolar”.

3/Öz işlerinde Allatagalaga töwekkillik edýändir. Allatagalanyň özi şular ýaly kepillik berip aýdýar: “Kim-de kim Allatagalaga töwekkellik etse, şunuň özi onuň hemme işlriniň bitmegi üçin ýeterlikdir (kepildir)”.

4/Olar namaza gaýym durýandyrlar. Namaz diniň sütünidir. Kim namazyna gaýym durup okaýan bolsa, ol dine söýget bolup, diniň dik durmagyna kömek edýändir. Kim namazyny terk etse, diniň ýykylmagyna sebäp bolýandyr. Namazyny terk eden adamlaryň ahyretde görjek günleri hakynda gürrüňler.

5/Olar Allatagalanyň beren ryzkyndan sadaka berýändirler. Nepil sadakalar we wajyp sadakalar hakynda gürrüňler. Allatagala her gün iki sany perişdäni inderýär. Olaryň biri şeýle doga edýär: “Eý, Allahym! Öz ryzklarynda beýlekilere paýlaýanlaryň, sadaka berýänleriň sarp eden zatlarynyň öwezini doldur”. Beýelki perişde bolsa şeýle dileg edýär: “Eý, Allahym! Her kim bahyllyk edip, başgalar kömek etmese, sadaka paýlamasa, olaryň mallaryny weýran edip, ýok et”. Musa aleýhissalamyň kowmundan bolan bir adamyň pygamberden baýlyk dilemeginiň we muny Allatagalanyň bir şert bilen kabul edişiniň beýany edýän hekaýat. Pygamber aleýhissalamyň sahylyk hakynda aýdan hadyslary.

Bu aýdylanlardan almaly netijeler we türkmen milletine jan-dilden berilen öwüt-nesihatlar.


تاریخ ضبط: 28 دی ۱۳۷۳ هجری شمسی مطابق با 18/1/1995 میلادی

مکان ضبط: مسجد خاتم النبیین حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ جلسه رضوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *