سخنرانی 119 ـ تشریح حدیث: إغتنِم خمساً قبل خمسٍ یعنی: غنیمت شمارید پنج چیز را قبل از پنج چیز دیگر

دانلود سخنرانی شماره 119ـ 119nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

الله تبارک و تعالی برای نجات بشر و این امت، پیامبر علیه السلام را فرستاد و در قرآن کریم فرمود: هر آنچیزی که پیامبر علیه السلام به شما فرموده و امر نموده است را بگیرید و انجام دهید  و از آنچه شما را باز داشت و نهی نمود باز ايستيد و دست بکشید

حدیث: قدر پنج چیز را بدانید و از آن استفاده کنید قبل از وقوع پنج چیز دیگر

۱ـ قدر جوانی را بدانید قبل از پیری ـ حدیث: بهترین جوانان کسانی هستند که به بزرگسالان شبیه شوند و بدترین بزرگسالان کسانی هستند که به جوانان شبیه میشوند ـ حدیث: «ریش سفید و بزرگ هر قوم به منزله ی پیامبر آن قوم است» چرا که با ارشاداتشان آن قوم به سعادت میرسد

۲ـ قدر سلامتی را بدانید قبل از کسالت ـ پیامبر علیه السلام میفرمایند: سلامتی و امنیت دو نعمتی هستند که مردم از آن غافلند ـ حدیث: رفتن به حج را سرعت بخشید و در آن عجله کنید چرا که هیچکدامتان خبر ندارید از آنچه برایتان رقم خورد است

۳ـ قدر امنیت را بدانید قبل از ناآرامی ـ در سایه این امنیت هست که علم میآموزیم، تجارت میکنیم، عبادتهایمان را برجای میآوریم

۴ـ قدر ثروت را بدانید قبل از فقیری ـ وظیفه مالی از جمله زکات که خداوند برای هر ثروتمندی مکلف نموده است را برجای بیاورید ـ انسان باید بکوشید تا وقتی که امکانات مالی داشته باشد ذخیره آخرتش را افزایش دهد

۵ـ قدر حیات را بدانید قبل از مرگ ـ بعد از مرگ، انسانها به یکی از دو چیز خواهند رسید یکی: «خداوند این نعمت هایی که به من دادی را کاش نزدیکانم هم میدانستند تا آنها مهمل زندگی نکنند» دیگری: «بار خدایا من را مدت کوتاهی به دنیا بازگردان تا اعمال صالح انجام دهم»


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Alla tebärek we tagala ynsanlary we bu ummaty halas etmek üçin Pygamber aleýhissalamy iberdi we Kurany-Kerimde şeýle diýýär: “Pygamber aleýhissalama her näme buýursa, ony berjaý ediň, her nämeden saklasa, ony etmekden saklanyň”.

Hadys: “Bäş zat gelmezden ozal bäş zadyň gadyryny biliň:

1/Ýaşlygyň gadyryny biliň, garrylyk gelmezden ozal. Ýaşlaryň iň gowusy ýaşulylara meňzeýänleridir. Ýaşulylaryň iň erbetleri ýaşlara meňzeýänleridir. Hadys: “Her bir kowmuň aksakallary we ýaşululary şol kowum üçin pygamberiň ornunda oturan adamlardyr”. Çünki olaryň öwüt-nesihatlary bilen şol kowum hoşbagt bolýar.

2/Saglygyň gadyryny bilgin kesele duçar bolmazdan ozal. Saglyk we asudalyk şeýle bir uly nygmatdyr hat-da adamlar ondan gapyldyrlar. Hadys: “Haja gitmekligi tizleşdiriň we bu parzy bitirmäge howlugyň, çünki siziň hiç biriňiziň ömrüňiziň gysgadygyndan habaryňyz ýokdur”.

3/Asudalygyň (howpsuzlygyň, parahatlygyň) gadyryny biliň, närahatlyk (dawa-jenjel, uruş turmazdan) ozal. Asudalyk bolany sebäpli ylym öwrenýäris, söwda-satyk we beýleki işleri edýäris, metjitlere beryp ybatdatlarymyzy berjaý edýäris.

4/Baýlygyň gadyryny biliň, garyplyk gelmezden ozal. Bar bolan malyň üstünde duran wezipe, şol sanda, maldan zekat bermek borjy berjaý etmeklik her bir barly we baý adamlaryň üstüne parz edilip goýlandyr. Ynsan talaş edip, elinde maly barka ahyretini gazanmak üçin, sogap ýygnamaklyk üçin elinden gelenini etmelidir.

5/Ýaşamaklygyň gadyrynyp biliň, ölüm gelmezden ozal. Ynsanlar ölenlerinden soňra iki zatdan birine ulaşjaklar: Bir toparlary şeýle diýjekler: “Eý, Allahym! Maňa beren bu uly nygmatlaryňy käşkä meniň ýakynlarym hem bilsediler we ömürlerini ýumşak ýerde otutyp we ýatyp geçirmezler ýaly”. Beýlekileri bolsa şular ýaly diýjekler: “Eý, Hudaýa! Meni gysgajyk möhlet ýaşaýyşa dolandyr, biraz hem bolsa ýagşylyk edip, sogap gazanar ýaly”.


تاریخ ضبط: 2 فروردین ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: مسجد خاتم النبیین حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ دوازدهمین سالگرد جلسه رضوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *