سخنرانی 117 ـ فضیلت ماه رمضان و پاداش روزه داران

دانلود سخنرانی شماره 117ـ 117nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند متعالی در قرآن کریم میفرماید: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود. با این آیه مشخص میشود برای امت های گذشته نیز روزه واجب بوده است

بیان احادیثی که فضیلت ماه رمضان و روزه داری را بیان میکنند و بیان پاداش هایی که در قیامت برای شخص روزه دار تدارک دیده شده است

حضرت علی رضی الله عنه میفرماید: اگر خداوند متعال میخواست به امت محمدی عذاب دهد، دو چیز را به آنها اعطاء نمیکرد، یکی ماه رمضان و دیگری سوره قل هو الله


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala öz Kurany-Keriminde şeýle diýip buýurýar: “Eý, iman getirenler! Sizi üçin bir gün karar berilendir, edil sizden ozalky geçenler üçin-de bellenilişi ýaly. Şundan belli bolýar, agyz bekläp oraza tutmaklyk ozalky geçen ummatlaryň hem boýnuna wajyp bolupdyr.

Remezan (Oraza) aýynyň hem-de bu aýda agyz beklemekligiň artykmaçlygynyň beýany. Kyýamat gününde oraza tutanlara bermeklik üçin taýýarlanan sogaplaryň beýany.

Hezreti Aly ra şeýle diýipdit: “Eger Allatagala Muhammet ummaty üçin azap bermek islesedi, onda şu iki zady sowgat etmezdi, birisi Remezan(Oraza) aýy, beýlekisi bolsa “Yhlas” (Kulhuwallah) süresi.


زمان ضبط: بهمن 1374 هجری شمسی

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ ایام ماه مبارک رمضان بعد از نماز تراویح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *