سخنرانی 116 ـ اهمیت تصوف و کسب علم باطن

دانلود سخنرانی شماره 116ـ 116nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دستور داد که از او علم بخواهد نه چیز دیگر همچون ریاست و مال دنیا و شهرت

سه نوع عالِم است: نوع اول، «عالِم بالله غیر عالم باوامر الله» یعنی: عالمی که خدا را میشناسد اما از اوامر و احکام آن آگاه نیست. این عالِم، موحّد حقیقی بوده و برای خداوند شریک قائل نمیشود و خداوند را در همه کارها، مؤثر حقیقی میداند و غرق در عشق الهی شده و از یادگیری فروعات و احکام باز میماند، اما خداوند قلب ایشان را باز کرده و تمامی نیازهای وی از فروعات و احکام گرفته تا نیازهای دنیوی را بر وی عطا میکند

نوع دوم، «عالِم بالله عالم باوامر الله» یعنی: عالمی که خدا را میشناسد و عارف بالله است و سهمی از علوم باطن دارد و از اوامر و احکام شریعت  نیز آگاه است و همراه علوم باطن به علوم ظاهر نیز تسلط دارد، این شخص یک انسان کامل میباشد

 نوع سوم، «عالِم باوامر الله غیر عالم بالله» یعنی: عالمی که احکام و شرایع خداوند را میداند و از علوم ظاهر با خبر است اما عارف بالله نیست و سهمی از علوم باطن ندارد، این شخص اگر عرفاء و علوم باطنی را قبول کند، جزو عالمان دین محسوب میشود و الا به آن، عالم نیز گفته نمیشود ـ اگر خداشناسی در شخص نباشد، داشتن علم به تنهایی نجاتش نخواهد داد مثل شیطان که عالم بود اما خداشناس نبود و هلاک شد

معرفی مجلس ذکر خواجگان طریقت نقشبندی و توصیه به طلاب جهت شرکت در این مجالس ـ امام مالک میفرماید: کسی که فقیه باشد اما از تصوف خبر نداشته باشد او فاسق است و کسی که متصوف باشد ولی از فقیه بودن دور باشد او کافر است اما کسی که هر دو را با هم داشته باشد به حقیقت خواهد رسید


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagal Hezreti Resulallahy aleýhissalama buýruk berip, ondan ylym talap etdi, ýolbaşçylyk, dünýe maly toplamak, şan-şöhrat gazanmak ýaly zatlary islemedi.

Üç hili alym bardyr: Binjisi, şeýle hili alymlar bardyr ki olar Hudaýy tanaýandyr, emma onuň buýuklaryndan habary ýokdur. Bular Hudaýy birleýän “mowahhedi hakykydyrlar”. Olar Hudaýa şärik goşýan däldirler. Hemme zatda Hudaýyň täsir bardyr diýip düşünýändirler. Olar Hudaýa aşyk bolup, diniň usullaryny, furuglaryny, hökümlerini öwrenmekden galandyrlar. Emma Allatagala olaryň ýüreklerini açyp goýandyr we furugat we hökümleriň gerek bolanyny oňa goýýandyr hem-de diniň gerekli zatlary olara berýändir.  

Ikinjisi, şeýli bir alymlardyr ki olar Hudaýy tanaýan Aryfullahlardyr, olar batyny ylymdan hem paý alandyrlar, şerigatyň buýruklaryny-da bilýändirler. Batym we zaahyr ylymlaryň ikisini-de bilýändirler. Bu bir kämil bolan ynsandyr.

Üçünjisi, Hudaýyň şerigatyny we zaahyr ylymlary bilýändirler, emma aryf däldirler we batyny ylymlardan habary ýokdur. Eger bu hili adamlar yrfany we batyn ylymlary kabul edip, oňa ynanýan bolsalar, onda olar din alymlary hasap edilýär. Emmä muňa ynanmaýan bolsalar, olara asla alym hem diýilmeýär. Eger bir kişi Hudaýy tanamasa, oňa ynanmasa, ol diňe bir öwrenen ylmy bilen dowzahdan gutulyp bilmez, edil şeýtan ýaly. Şeýtan-da hem wagtynda alym bolupdyr, emma Hudaýy tanaman, onuň buýruklaryna boýun egmäni heläk boldy. Nakyşbendi tarykatynyň Hajegan mejlisindäki zikriň tanadylyşy we talyplaryň bu mejlislere gatnaşmagynyň maslahat berilişi. Ymam Mälik şeýle diýipdir: “Eger bir adam Fykh ykmyny bilip, sopuçylyk ylmyny bilmese, ol adam pasykdyr. Eger biri sopy bolup, fykyh ylmyndan daşda dursa, ol adam kapyrdyr. Emma her kim ikisini-de birden ýöretse hakykata ýeter”.


تاریخ ضبط: 9 آذر ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ جلسه رضوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *