سخنرانی 115 ـ چهار گروه انسان در خصوص حق و حقیقت

دانلود سخنرانی شماره 115ـ 115nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

انسان‌هایی که خداوند از آنها راضی و خشنود است، کسانی هستند که حق را بازگو می‌کنند ـ حکم و سخنی که مطابق با واقع باشد را حق گویند ـ در رابطه با حق، انسانها به چهار دسته تقسیم می‌شوند، 1ـ کسی که حق را می‌داند و به آن عمل می‌کند 2ـ کسی که حق را می‌داند ولی از دانستن خود آگاه نیست 3ـ کسی که حق را نمی‌داند و از ندانستن خود آگاه است 4ـ کسی که حق را نمی‌داند و از ندانستن خود آگاه نیست

گروه اول را «عالم» می‌نامند پس از ایشان پیروی کنید و شریعت را یاد بگیرید  ـ گروه دوم را «نائم» یعنی خفته مینامند، چون با وجود اینکه حق را می‌داند ولی به آن عمل نمیکند، پس ایشان را بیدار کنید تا مطابق با علمش عمل کند ـ گروه سوم را «جوینده» نامند چون با اینکه حق را نمیداند ولی منکر آن نیست، پس او را ارشاد کنید تا هدایت شود ـ گروه چهارم را «جاهل» و «نادان» نامند، چون از ندانستن خود آگاه نیستند و دنبال حقیقت نمیگردند، آنها را ول کنید چون اصلاح پذیر نیستند

حضرت علی میفرماید: «لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله» یعنی: حق را با رجال و شخص نشناسید بلکه اول حق را یاد بگیرید و بشناسید سپس انسانهای محق و اهل حق را خواهید شناخت

مصلحت کودکان در این است که در مکتب و مدرسه مشغول فراگیری علوم و فنون باشند، زیرا قوه فراگیری و نیروی جسمانی آنها در ابتدای رشد می‌باشند و توانایی و قابلیت آموختن هر چیزی را دارند ـ مصلحت بزرگسالان در این است که در مساجد مشغول عبادت باشند، و با راز و نیاز و گریه و زاری و توبه کردن، گناه روزهایی که مهمل گذرانده اند را از خداوند بطلبند ـ مصلحت زنان در این است که در خانه بوده و مشغول تربیت فرزندان خود و رسیدگی به امور داخل خانه باشند ـ اطاعت زنان از شوهران خود در اموری که مطابق شریعت باشد، واجب است ـ زنان باید در امور تربیت فرزندان خود علی الخصوص دختران خود کوشا باشند ـ مصلحت در این است که اشرار و تبهکاران در زندان باشند و آزادانه در بین مردم نچرخند

تمامی فلاکت و بدبختی های جامعه امروزی در این است که هیچکس مصلحت خود را ندانسته و طبق تعالیم شریعت عمل نمیکند، زنان در کوچه و بازار ولگردی میکنند، بزرگسالان مشغول عیاشی هستند و کودکان بیزار از مدرسه و علم آموزی ـ وظیفه علماء باید مبارزه بر علیه جهالت و اثبات حقیقت باشد، این مبارزه خالی از دردسر و مشکلات نیست، اما چه دردسری بهتر و بالاتر از این است که انسان بخاطر اعتلای کلمه حق بجنگد ـ عادت و عرفی که مخالف دیانت باشد، لغو و مردود است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala özünden razy bolan ynsanlar ol hili adamlardyr ki olar hemişe hak sözleýändirler. Hakykaty bildirýän höküme we geplere hak diýilýär.  Hak dogrusynda ynsanlar 4 topara bölünýärler. 1) Haky bilip, oňa amal edýänler; 2) Haky bilýärler, emma özleriniň haky bilýändiklerinden habary ýok; 3) Haky bilmeýärler we özleriniň haky bilmeýändiginden habary bar; 4) Haky bilmeýärler we özleriniň haky bilmeýändiginden habary ýok.

Birinji topara “alym” diýýärler. Siz şularyň yzyna düşüň we olardan şerigaty öwreniň. Ikinji topar “naaýim” diýilýär, olar ukudadyrlar. Çünki olar haky bilseler-de, oňa amal etmeýärler. Olary öz ylymlaryna laýyklykda amal etmekleri üçin oýarmak gerek. Üçünji topara “juýende” (gözleýji) diýilýär. Çünki bular haky bilmeseler-de, öz bilimsizligine müňkirlik edýändirler. Bulary dogry ýola düşer ýaly erşad etmek gerek. Dördünji topara “Jahyl” (nadan) diýilýär. Çünki bular özleriniň haky bilmeýändiklerinden habarlary ýok, hakykaty gözlejek hem bolanoklar. Bulary terk ediň, çünki bu hili adamlar hiç wagt düzelmeýärler.

Hezreti Al ra şeýle diýipdir; “Haky adamlar bilen tanajak bolma. Ilki başda haky tana, ondan soňra haka uýýan adamlary-da tanap başlarsyň”.

Ýaş çagalar babatda şeýle maslahat berýäris ki olar kiçilikden mekdep-medreselerde din ylamlaryny öwrenmäge meşgul bolsunlar. Çünki adam kiçi wagty bedeni tiz ösýänligi sebäpli, köp zady tiz  öwrenmäge ukyply bolýar. Uly ýaşly adamlar üçin bolsa berjek maslahatymyz: goý, olar menjitde ybadat meşgul bolsunlar, aglap-eňräp toba etsinler, Allatagaladan eden günälerini bagyşlamagyny dilesinler. Aýal-gyzlar üçin berjek maslahatymyz bolsa şudur: Olar öýlerinde oturyp, çagalaryň terbiýesi bilen meşgul bolsunlar, öý-içeriniň işlerine gözegçilik etsinler. Aýallaryň ärlerine boýun bolmaklygy şerigata laýyklykda edilmesi wajyp bolan amaldyr. Aýallar perzentlerini terbiýelände, aýratynd-da gyzlaryny terbiýelände örän hüşgär bolmalydyrlar. Utanç-haýa saklap, özbaşlaryna köpçüligiň arasynda gezmesinler.

Şu günki günde jemagatyň arasynda ýüze çykýan hemme betbaglyklaryň, pajygalaryň sebäbi, hiç kim öz boýnuna düşen, etmeklik özlerine maslahat edilen işleri şerigatyň öwredişi ýaly berjaý etmeýänligindendir. Zenanlar bazarlarda, köçelerde özbaşlaryna aýlanyp ýörler. Uly ýaşylar keýpi-sapa bilen meşgul bolup ýörler. Çagalar medresä baranoklar, ylym öwrenenoklar. Alym-ulamalaryň wezipesi nadanlygy aradan aýyryp, haky dikeltmek üçin göreşmekdir. Bu göreş köp kynçylyklardan ybaratdyr, emma heý-de Hakyň kelamyny dikeltmek üçin çekilen kynçylykdan, edilen göreşden gowy zat barmy? Diniň dessurlaryna ters gelýän urp-adatlary aradan aýyrmaly we onda daşda durmalydyr.


تاریخ ضبط: 28 مهر ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: آق قلا ـ روستای باغه یلمه سالیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *