سخنرانی 111 ـ مقام امت محمدی و هفت مژده ی جبرئیل علیه السلام به حضرت رسول (ص)

دانلود سخنرانی شماره 111ـ 111nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 143 سوره بقره ـ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ترجمه: و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

خلق جهان تنها بخاطر وجود مبارک حضرت رسول انجام گرفت ـ حدیث: لولاک لولاک لما خلقت الافلاک یعنی: اگر وجود مبارک تو نبود ای محمد، جهان هستی را خلق نمیکردم

پیامبر علیه السلام در حدیثی میفرماید: امت من امتی مبارک و امتی مرحومه و رحم کرده شده و مغفور است ـ بیان بخششهایی که بخاطر محمد علیه السلام به ما داده شده است ـ پیامبر علیه السلام از خداوند تقاضا میکند: «انَّ اعمار امتی قصیرة و ذنوبهم کثیرة» یعنی: عمر امت من کوتاه و گناهشان زیاد است، خودت بر آنها ترحم کن، آیه نازل شد: أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ یعنی: آنانند كه دو بار پاداش خواهند يافت، یعنی هر عملی که انجام بدهند دوبرابر ثواب خواهدند یافت. پیامبر علیه السلام دوباره تقاضا نمود که از این نیز افزایش دهد، آیه نازل شد: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا یعنی: هر كس كار نيكى بياورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت. پیامبر علیه السلام به همین قدر نیز راضی نشد و دوباره تقاضا نمود، آیه نازل شد: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ یعنی: همانند دانه‏ اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه‏ اى صد دانه باشد، یعنی هر عبادت امت هفتصد برابر خواهد شد. پیامبر علیه السلام دوباره تقاضا نمود یا ربی عمر امت من کوتاه و گناهشان زیاد است، خودت بر آنها ترحم کن. آیه نازل شد: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی: بى‏ ترديد شكيبايان پاداش خود را بی حساب و به تمام خواهند يافت

جبرئیل علیه السلام برای دلداری دادن به پیامبر، هفت مرتبه نازل شد و این جملات را از طرف خداوند برایش بیان نمود: مرتبه اول: یا محمد! خداوند متعال با امت تو این معامله را خواهد نمود که هر کس از امت تو مطیع خداوند باشد، برای آن شخص پاداشی در خور خودش مهیا خواهد نمود و در حدیث دیگری میفرماید: نعمتهایی خواهد داد که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی توصیف آن را نشنیده و بر قلب هیچ کس خطور هم نکرده است ـ توصیف جنت و نعمتهای داخل آن و سنّ بهشتیها

مرتبه دوم: بر هفت عضو امت تو نظر خواهم نمود، اگر شش عضو، گناهکار باشد و فقط یک عضو آن به گناه آلوده نشده باشد، بخاطر آن یک عضو، گناه دیگر اعضایش را خواهم بخشید ـ انسان گناهانش را توسط هفت عضو انجام میدهد: چشم، زبان، دست، پا، قلب،فرج، گوش

مرتبه سوم: هر کس از امت تو از گناهش توبه کند، گویا مثل روزی که از مادرش متولد شده باشد پاک خواهد شد ـ تعریف توبه و شرایط آن ـ کسی که از گناه توبه کند گویا آن گناه را انجام نداده است ـ فرق توبه ی امت محمدی با توبه ی دیگر امتها

مرتبه چهارم: هر کس از امت تو با هفت اعضایش گناه کند و هیچ توبه هم نکند، برای آن شخص بیماری و دردهایی را خواهیم فرستاد و به وسیله آنها، گناهش را خواهیم بخشید

مرتبه پنجم: گناهکاران امتت، وقتی درباره گناه هایشان تفکر کنند، همین که متوجه گناه هایشان بشوند آنها را خواهم بخشید و حکایتی در این مورد

مرتبه ششم: اگر امتت هیچ یک از کارهای بالا را انجام نداده باشد، من برای امت تو، در تابستان چهل روز درهای هاویه (اسم طبقه ای از جهنم) و در زمستان نیز چهل روز درهای زمهریر (سرمای شدید) را خواهم گشود تا سهمی از عذاب های اخروی را در این دنیا گذرانده باشند

مرتبه هفتم: اگر امتت نتوانست هیچکدام از موارد بالا را انجام دهد در روز قیامت، محاسبه ای که با امت گناهکار تو خواهم نمود، مثل محاسبه ی ارباب با مروت و مهربان با عبد گناهکارش است (یعنی با آنها سختگیر نخواهم بود)


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Bakara” süresiniň 143-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri: “Şu hili edip sizi aradaky ummat edip goýdum ki siz adamlara güwä geçer ýaly we pygamber-de size güwä geçer ýaly”.

Älem-jahandaky mahluklaryň hemmesi Muhammet aleýhissalamyň hormatyna ýaradylandyr. Hadysy kuddusda şeýle getirilýär: “Eý, Muhammet sa! Eger sen bolmadayň, eger sen bolmasadyň, bu älemleri-de ýaratmazdym!”.

Pygamber aleýhissalam bir hadysynda şeýle diýýär: “Meniň ummatym mübärek ummatdyr we rehmet edilen ummatdyr. Muhammet as hormaty üçin bizlere berlen sogaplar hakynda gürrüňler:

Pygamber aleýhissalamyň bar pikiri, zikiri, aladasy öz ummaty bolupdyr. Ol Allatagaladan aglap-eňräp şeýle dile edipdir” “Eý, Allahym! Meniň ummatymyň ömri az, günäleri bolsa köp. Seniň özüň olara rehim edip, olary bagyşla!”. Şonda Allatagala aýat indirip, “Eý, Muhammet as! Seniň ummatyň eden her bir eden ýagşy işine iki esse sogap berjek”  diýipdir. Pygamber as ýene-de aglap, “Eý, Allahym! Meniň ummatymyň ömri az, günäleri bolsa köp. Seniň özüň olara rehim edip, olary bagyşla. sogaplaryny köpelt!” diýip ýalbarypdyr. Şonda ýene aýat inipdir: “Her kim bir ýagşylyk etse, ony on ederin”. Pygamber as ýene-de ýalbaryp, sogaplaryny köpeltmegi diläpdir. Şonda Allatagala şeýle aýat inderip: “Seniň ummatyň bugdaý dänesi ýälydyr, ondan ýedi sümmül gögerýändir we her sümmülde-de ýüz sany däne bardyr (ýagny, seniň ummatyň eden bir ýagşylygyna ýedi esse sogap berjek)” diýipdir. Pygamber as muňa-da razy bolmany, ýene-de köpeltmegi diläpdir. Bu gezek Allatagala şeýle aýat inderip, “Eý, Muhammet as! Men seniň ummatyňy ahyretde razy ederin” diýipdir.

Jebraýyl aleýhissalam Muhammet pygamber aleýhissalama ýürekdeşlik etmek üçin ýedi gezek asmandan ýere inipdir we Allatagalanyň adyndan şu sözleri aýdypdyr:

1-nji gezek inende: “Eý, Muhammet as! Allatagala seniň ummatyň bilen şeýle hili äht-peýman baglaşjakdyr: “Seniň ummatyňdan her bir adam Allatagala boýun egse, özi nämä razy bolsa şolar ýaly sogaplary bererin”. Başga bir hadysda bolsa şeýle getirilýär: “Hiç kimiň gözüniň görmedik, hiç kimiň gulagynyň eşitmedik, hiç kimiň pikrine-göwnüne getirip bilmedik nygmatlaryny bererin”. Jennetiň nygmatlarynyň taryp edilişi.

2-nji gezekde: “Seniň ummatyň ýedi agzasyna bakaryn. Eger ummatyň ýedi agzasy günäkär bolup, diňe bir agzasy günä etmedik bolsa, şol bir agzasynyň hatyryna olaryň hemme agzalarynyň (gulak, göz, dil, ýürek, el, aýak, jyns agzasy) günälerini geçerin.

3-nji gezekde: “Eger seniň ummatyň eden günälerine çyndan toba etse, edil ýaňy eneden dogan çaga ýaly bar günälerinden päklärin. Toba näme we toba etmegiň şertleri barada. Allatagala bilen onuň bendesiniň arasyndaky işlere degişli günälere toba edilişi hem-de bu hili günäleriň bende bilen bendäniň arasyndaky işlere degişli günälerden tapawudy hakynda. Muhammet ummatynyň tobasynyň beýleki ummatlaryň tobasyndan tapawudy.

4-nji gezekde: “Seniň ummatyň ýedi agzasy bilen günä edip-de oňa toba etmedik bolsa, olara agyr dert we kesel çekdirerin, şonuň üsti bilen hem günälerini päklärin”. Özlerine wezipe berilen iki perişdäniň hekaýasy. Olaryň her birini bir wezipe berilipdir. Birine kapyr bolan adamdan soňky dilegini öwrenmeklik tabşyrylypdyr we ol perişde muny enjam beripdir. Beýlekisine bolsa musulman bolan adamyň soňky dilegini öwrenmeklik tabşyrylypdyr, emma ol bu işi öwrenmändir.

5-nji gezekde: “Seniň ummatyň öz eden günäleri hakynda pikir etseler we munuň hakykatdan-da günä edendigine düşünseler, emma oňa toba etmeseler-de, olary bagyşlaryn”. Muňa degişli hekaýatlar.

6-njy gezekde: “Men seniň ummatyň üçin tomusda kyrk günläp jähennemiň “Häwiýe” diýen epgekli gyzgyn gatynyň gapysyny açyp goýaryn, gyşda bolsa, kyrk günläp dowzahyň “Zenherir” atly aňzakly sowuk gatynyň gapysyny açyp goýaryn, tä ol günäkär ummatyň dowzahyň azaplarynyň bir bölegini bu dünýäde çekip, ahyretde çekmez ýaly”.

7-nji gezekde: “Seniň günäkär ummatyňdan sorag edilende, edil gul eýesiniň öz guluna ýumşaklyk bilen sorag berişi ýaly, olara ýüzlenerler (ýagny, beýleki ummatlara sorag edilişi ýaly gaty beter gorkuzmazlar)”.


تاریخ ضبط: 19 فروردین ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *