سخنرانی 110 ـ پنج صفت علمای حقیقی و علماء سوء

دانلود سخنرانی شماره 110ـ 110nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

انسان در فطرت کمتر از فرشته و بالاتر از حیوان قرار میگیرد وفرشتگان و حیوانات هر دو قابل ترقی نیستند یعنی فرشتگان در تعالی و حیوانات در تنزل به حد نهایت رسیده اند اما انسان است که قابلیت ترقی و تنزل را دارد. به عبارتی اگر انسان در عبودیت تلاش و کوشش کند از فرشتگان نیز بالاتر قرار میگیرد اما اگر عبودیت و بندگی نداشته باشد از حیوانات نیز پایین تر قرار میگیرد

حضرت علی رضی الله عنه میفرماید: عقل دو نوع است: عقل متبوع و عقل مسموع، عقلی که در همه ی انسانها است آن را متبوع میگویند و شریعت و دین را عقل مسموع می گویند. لزوم هر دو عقل برای رشد انسان لازم و لابدی است. یک مثال ساده: اگر نور خورشید بر زمین نتابد، همه جا را تاریکی فرا خواهد گرفت و وجود چشم نیز کارایی نخواهد داشت، و بالعکس اگر برای کور مادرزاد نور خورشید تابانده شود، باز هم غیر قابل استفاده خواهد شد، لذا وجود خورشید و چشم بینا در کنار هم مثمر ثمر خواهد بود. پس عقل ذاتی و شریعت با هم انسان را نجات داده و به تعالی خواهند رساند.

 پیامبر علیه السلام در حدیثی میفرمایند: با هر عالمی نشست و برخواست نکنید و تنها با علمایی هم نشین شوید که شما را از پنج چیز به پنج چیز دیگر سوق دهد. 1ـ از تجملات و دنیاپرستی به زهد و تقوا و ترک دنیا بودن 2ـ از کبر و خودپسندی به تواضع و فروتن بودن 3ـ از دشمنی و عداوت به محبت و دوست داشتن یکدیگر 4ـ از جهالت و نادانی به علم و سواد آموزی و شریعت آموزی 5ـ از ثروت و غنا به فقر و کمتر کردن ثروت

 انسان همیشه باید در بحث ثروت، به پایین تر از خود فکر کند تا شکرگذار باشد، اما اگر به بالاتر از خود نگاه کند همیشه خود را در فقر و تنگدستی میپندارد

حدیثی از پیامبر علیه السلام درباره حرص به مال دنیا و تشبیه فرد حریص که به مال دنیا حمله میشود به گرگهای گرسنه


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ynsan öz fitretinde (asyl tebygy bolşunda) perişdelerden pesdir we haýwanlardan beýikdir. Perişdeler-de, haýwanlar-da – ikisi-de şol boluşlaryndan üýtgäp bilmeýärler. Ýagny, perişdeler beýiklikde, haýwanlar bolsa peslikde ýetjek derejelerine ýetendirler. Emma ynsanlar asyl ýagdaýlaryndan has ösüp ulalyp-da bilerler, has aşak düşüp peselip-de bilerler. Eger-de ynsanlar ybadat etmekde, Allatagalaga gulluk etmekde tijenip, has köp talaş etseler, onda olar perişdeleriň derejelerinden hem ýokary bolan derejä ýetip bilerler. Emma bendeligini berjaý etmese, haýwandan-da pese düşüp biler.

Hezret Aly ra şeýle diýipdir: “Akyl iki hili bolýandyr: akly-metbug (eneden dogma akyl) we akly-mesmug (soň öwrenilen akyl). Hemme adamlarda bar bolan akyla “akly metbug” diýilýär. Şerigata we dine degişli ylymlary bilýän akyla bolsa “akly mesmug” diýilýär. Bu iki akylyň ikisi-de adamlara hemişe we hökman gerekdir. Bir ýonekeýje mysal: Eger günüň şöhlesi ýere düşmese, hemme ýeri garaňkylyk örter, gözüň bolany bilen göz öz işini berjäý edip görüp bilmez. Munuň tersine, bir adam eneden dogma kör bolsa, gün şohle saçany bilen onuň gözi hiç zady görüp bilmez. Şonuň üçin günüň ýagtylygy bilen görüp bilýän göz bir ýere gelende gowy netije alyp bolýar. Diýmek, ynsanyň asyl zatynda bolan akly we şerigat (dine düşünmek) akly bilelikde ony halas edip, azapdan gutarjakdyr we beýik derejelere ýetirjekdir.

Pygamber aleýhissalam bir hadysynda şeýle diýýär: “Her çem gelen alym bilen oturşyp-turma. Diňe seni bäş zatdan bäş zada barmaga ündeýän alymlar bilen oturjyp turgun: 1) Dünýe malyny ýygnamakdan terkidünýälige, takwalyga; 2) Tekepbirleikden (ulumsylykdan) pespällige; 3) Duşmançylykdan (öýke-kineli bolmakdan) dostluga (ýaraşmaklyga); 4) Bilimsizlikden (nadanlykdan) bilime (alymlyga); 5) Baýlykdan (bol-elin ýaşamakdan) garyplyga (azajyk mal-mülk bilen ýaşamaklyga) ymtylmagy öwüt-nesihat edýän alymalar.

Pygamber aleýhisssalamyň dünýe malyna kowalaşýan adamyň aç gurtlaryň mallara hüjüm edişlerine meňzedilip beýan eden hadysy.


تاریخ ضبط: 26 فروردین ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: قره بلاغ، جلسه مدرسین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *