سخنرانی 109 ـ شش عملی که کفاره گناهان شده و باعث ازدیاد حسنات میشود

دانلود سخنرانی شماره 109ـ 109nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

معاذ بن جبل، داستان آن روزی را که پیامبر علیه السلام برای نماز صبح دیر کرد را گفته و علت تأخیر آن حضرت را نیز عیناً نقل قول میکنند ـ خداوند متعال از حضرت رسول درباره غوغا و همهمه ی فرشتگان  سؤال میکند و رسول الله عاجز از پاسخ دادن میشود و دوباره برای حضرت رسول صحبت های فرشتگان نشان داده میشود که آنها از یکدیگر سؤال میکردند که گناهان این مردم را چه چیزی پاک خواهند کرد و چگونه بخشیده خواهند شد ـ برای پیامبر علیه السلام نشان داده شد که انجام این کارها یعنی «قدم نهادن برای حسنات»، «نشستن در مساجد بعد از نماز»، «وضوء گرفتن در مواقعی که برای نَفْس انسان سنگین آید» گناهان انسان را محو خواهد کرد دوباره از حضرت رسول سؤال شد که اگر گناهان امت بسیار سنگین شده باشند و با موارد بالا از بین نروند با چه چیزی پاک خواهند شد؟ پاسخ داد: با «طعام دادن به دیگران»، «خوشگفتار بودن و نرمش درصحبت»، «نماز شب هنگامی که همه مردم خواب هستند»


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Moaz bin Jebel. Pygamber aleýhissalamyň ertir namazyna gijä galyp gelen güni barada we Pygamber aleýhissalamyň gijä galmagynyň sebäbi hakynda gürrüň edişlerini pygambere görkezilişi hakynda hekaýat.

Allatagala Pygamber aleýhissalama perişdeleri gökezip, olaryň näme hakynda gowga-gürrüň edýändiklerini soraýar, emma Pygamber aleýhissalam bu soraga jogap berip bilmeýär. Allatagala perişdeleriň biri-birilerinden “bu adamlaryň günälerini näme ýuwarka we olar nädip bagyşlanyp bilerlerkä?” diýip sowal edişlerini pygamber aleýhissalama ýene-de bir gezek görkezýär. Şonda bu sowallaryň jogabyny Allatagala Pygamber aleýhissalama görkezýär, bular şundan ybaratdyr: “ýagşylyk etmek üçin ädim ätmegi”, “namazdan soň metjitde oturmagy”, “ynsanyň öz nebsine agyr gelip, kyn görýan wagtynda turup täret almagy” ynsanlaryň günälerini ýuwýan zatlardyr.

Soňra Pygamber aleýhissalamdan sorapdyrlar: “Eger-de ummatyň günäsi gaty agyr bolup,  bu zatlar bilen günäleri ýuwulmasa näme etmeli bolarlar?”. Şonda Pygamber aleýhissalam şeýle jogap beripdir: “başgalara tagam bermek bilen”, “gürrüň edenlerinde mylaýymlyk bilen söhbet etmek bilen”, hemmeler uklap ýatan wagty, gijelerine turup namaz okamak bilen” agyr günälerini ýuwup bilerler.


تاریخ ضبط: 8 اسفند ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: عرفان آباد، شب های ماه رمضان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *