سخنرانی 108 ـ دوستان خدایی

دانلود سخنرانی شماره 108ـ 108nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 67 سوره زخرف ـ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿۶۷﴾  ترجمه: در آن روز (روز قیامت)، ياران بعضی شان دشمن بعضى ديگرند جز پرهيزگاران (۶۷)

دوستی ایکه بر پایه محبت به خدا و نزدیکی به خداوند صورت گیرد، دشمن نخواهند شد اما هرگاه این دوستی بر پایه امیال دنیوی باشد، قطعا دنباله اش دشمنی خواهد بود

در قیامت وقتی که حسنات شخص از گناهانش کمتر بوده و این شخص در به در به دنبال ذره ای حسنه میگردد، این دوستش که در دنیا بخاطر خداوند به هم محبت میکردند، نجاتش خواهد داد بیان ثواب بی شماری که در زیارت دوست خدایی هست ـ در بهشت هستند: پیامبران، راستگویان، شهداء، دوستان خدایی


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Zuhruf” süresiniň 67-nji aýatynynyň terjimesi we tefsiri: “Ol gün (Kyýamat güni) gelende birnäçeleriň dostlary duşman bolar, emma takwalar üçin beýle bolmaz.

Hudaý üçin dostlaşanlar, Allatagala ýakynlaşmak maksady bilen dost bolanlar hiç wagt birek-birege duşman bolmazlar. Emma bu dostluk dünýe maly üçin bolsa, hokman soňy duşmançylyga barar.

Kyýamat gününde bir adamyň sogaplary günälerinden az gelende, gapy-gapy aýlanyp sogap gözlände, Allatagalanyň razylygy üçin dostlaşan şol kişiniň hormatyna Hudaý ony azapdan gutarar. Hudaýyň gowy gören adamlaryna zyýarat etmekde berilýän sansyz sogaplar hakynda gürrüňler. Hudaýyň gowy gören adamlary şulardyr: pygamberler, syddyklar (dogruçyllar), şehitler we Hudaýyň dostlary (weliler).


تاریخ ضبط: 26 بهمن ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: عرفان آباد، شب های ماه رمضان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *