سخنرانی 107 ـ تفسیر سوره زلزال

دانلود سخنرانی شماره 107 ـ 107nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر سوره زلزال ـ پیامبر علیه السلام در حدیثی میفرمایند: سوره اذا زلزل برابر است با نصف قرآن و در بعضی روایتها ربع قرآن آمده است

سبب نزول این سوره در پاسخ به عقاید دو گروهی است که در آن زمان پدید آمد ـ گرهی که در کیفیت وقوع قیامت شبهه داشتند و گروهی نیز گناهان صغیره را سبب دخول به جهنم نمیدانستند

فجایع روز قیامت که مقدمه اش زلزله های وحشتناک خواهد بود که همه را مدهوش خواهد ساخت و حتی کوهها مانند پشم های گوسفندان مشغول به غلطیدن خواهند شد

بیان هفت شاهدی که بر علیه انسان شهادت خواهند داد ـ 1ـ شاهد مکان: زمین شهادت خواهد داد که فلانی بر روی من فلان کارها را کرده است 2ـ شاهد زمان: تمامی روزها  بر تک تک اعمال انسان شهادت خواند داد 3ـ شاهد لسان: وقتی قدرت تکلم از آدم گرفته شد این زبان هست که بر علیه صاحبش شهادت خواهد داد 4ـ شاهد ارکان: اعضاء و جوارح انسان مانند دستها و پاها بر علیه وی شهادت خواهند داد 5ـ شاهد ملکان: کرام کاتبون، دو فرشته ای که در چپ و راست انسان هستند و تمامی اعمال انسان را مینویسند، آنها نیز شهادت خواهند داد 6ـ شاهد دیوان: نامه اعمال انسان نیز که مکتوب است بر علیه انسان شهادت خواهد داد 7ـ شاهد رحمان: خداوند خودش شاهد اعمال انسان خواهد بود عدم اعتقاد به معاد، سرچشمه گمراهی هاست ـ برخی منکر معاد میشوند و برخی با اینکه معاد را قبول دارند منکر معاد جسمانی شده و قائل به معاد روحانی هستند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Zizal” süresiniň terjimesi we tefsiri. Pygamber aleýhissalam bir hadysynda şeýle diýipdir: “Izä Zilzal süresi Kuranyň ýaryna deňdir”. Käbir rowaýatlara görä “Kuranyň dörtden birine deňdir” diýlipdir.

Bu süräni indirilmeginiň sebäbi şol zamanda ýüze çykan iki topara jogap bermek üçindir. Ol toparlaryň biri Kyýamatda boljak ýagdaýlara şübhe edipdirler, beýleki topar bolsa kiçi günäleri dowzaha düşmek üçin sebäp saýmandyr.

Kyýamat güni gelende başlangyjy ýer titremesi bolup, soňra has elhenç ýagdaýlar ýüze çykyp, hemmeli gorka saljak. Hat-da daglar goýnuň daralan ýüňi ýaly dargap, howada galgajak.

Ynsanlaryň garşysyna şaýatlyk berjek ýedi sany şaýat hakyndaky gürrüňler:

1/Mekanyň (ýeriň) şaýatlygy: Ýer şaýatlyk berip, pylany meniň üstümde ýaşap, pylan hili işleri etdi diýip aýtjak;

2/Zamanyň (wagtyň) şaýatlygy: Ýaşalan günleriň hemmesi ýeke-ýekeden adamlaryň her günki eden işlerini aýdyp, şaýatlyk etjekler;

3/Diliň şaýady: Haçanda adamdan geplemeklik güýji alnansoň, oňa derek onuň geplän dili oňa garşy şaýatlyk edip, gürlän sözlerini birin-birin beýan etjek;

4/Erkanyň (beden agzalarynyň) şaýatlygy: Adamyň eli, aýagy we beýleki agzalary onuň garşysyna şaýatlyk etjekler;

5/Melekleriň (perişdeleriň) şaýatlygy: Adamlaryň sag we çep egninde oturyp, olaryň sogaplary we günälerini ýazýan ik perişde (Kiramy kätibeýn) bar. Olar hem şaýatlyk berjekdirler;

6/Diwanyň şaýatlygy: Adamlaryň eneden dogandan tä ölýänçä eden işleri bir depdere ýazylýar we oňa “Diwan” diýilýär. Ahyretde ol depder-de gürläp eýesiniň eden işlerine şaýatlyk berjekdir;

7/Rahmanyň şaýatlygy: Allatagalanyň hut özi ynsanlaryň eden amallaryna şaýatlyk etjekdir;

Ahyretde ynsanlaryň hasap bermek üçin Allatagala bilen görüşmeginiň hakdygyna ynanmazlyk azaşmaklygyň çeşmesidir. Birnäçeleri bu görüşmäni kabul etseler-de, adamlaryň jismi bilen däl-de, ruhu bilen görüşjekdiklerine ynanyp ýoldan azaşypdyrlar.


تاریخ ضبط: 31 اردیبهشت ۱۳۷۳هجری شمسی

مکان ضبط: قره بلاغ ـ چهارمین دوره نماز عید قربان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *