سخنرانی 104 ـ هشت سخن حکیمانه از لقمان حکیم

دانلود سخنرانی شماره 104 ـ 104nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 12 سوره لقمان ـ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّه یعنی:  به راستى لقمان را حكمت داديم كه خدا را سپاس بگزار

لقمان حکیم را برخی ها پیامبر دانسته که ایشان قبل از ظهور داود علیه السلام فتوا صادر کرده و حلال و حرام را در بین مردم مشخص می نمود اما با ظهور داود علیه السلام دست از فتوا کشیده و خودش تابع آن حضرت شدند

حضرت لقمان میفرمایند: من  به چهارهزار پیامبر خدمت نمودم و از هر کدام دو سخن حکیمانه آموختم و از بین آنها 800 سخن حکیمانه را انتخاب نمودم از میان آنها هم 80 سخن را گلچین نمودم و از میان آنها نیز هشت سخن حکیمانه را انتخاب نمودم، آن سخنان اینها هستند:

1ـ هر وقت مشغول نمازخواندن شدی، قلبت را حفظ کن و ذهنت را مشغول مسائل دنیوی نکن ـ بیان فلسفه و فواید نماز جماعت

2ـ هر وقت در بین مردم بودی، زبانت را نگه دار و بیهوده سخن مگو ـ این زبان هست که فرق بین عاقل و نادان را مشخص میکند و ماهیت درونی آن فرد را مشخص میکند ـ حکماء میفرمایند: اگر سخن نقره باشد سکوت طلاست ـ نقش انگشتر (مُهر) حضرت امام اعظم این بود: قل الخیر و الا فاسکت یعنی: ای اباحنیفه خیر بگو و الا ساکن بنشین

3ـ هر وقت در خانه ی دیگران بودی، چشمانت را حفظ کن از ناموس و اموالش ـ مضرات زنا و عذابی که زانی ها و چشم چرانها در قیامت خواهند دید

4ـ هر وقت مشغول غذا خوردن شدی، حلقومت را نگه دار و لقمه حلال را از گلو پایین بفرست ـ بیان فواید لقمه ی حلال و مکافات لقمه حرام ـ حضرت سفیان ثوری میفرمایند: تنها عباداتی که از راه لقمه ی حلال و انرژی حاصل از حلال خواری به دست میآیند مقبول خواهند شد

5ـ خوبی هایی که به دیگران کردی را فراموش کن ـ حکایت عایشه رضی الله عنها و سائلی که دعای خیر برای وی میکند

6ـ بدی های که دیگران در حق تو کرده است را فراموش کن ـ بخشیدن و بخشش کار با غیرتان است و نبخشیدن بی غیرتی است ـ حکایت عیسی علیه السلام و بخشیدن کسی که به او بدی نمود

7ـ مرگ را همیشه به یاد داشته باش ـ شعری از زبان حال تابوت که مرگ را یادآوری میکند

8ـ خداوند را همیشه به یاد داشته باش ـ تمامی مخلوقات آسمانها و زمین، خدا را به یاد داشته و تسبیح میگویند ـ فقط با ذکر خدا دلها آرامش میگیرد

قره چهارشنبه و توضیح مختصری در اینباره و عدم شوم بودن و نحس بودن ایام در شریعت اسلام


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kuaryny-Kerimiň “Lukman” süresiniň 12-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri: “Dogrusy, Biz Likmana hikmet berdik. Hudaýa şükür et”.

Dawut pygamberden ozal adamlaryň arasynda pitiwa bereni, halaly we haramy saýlap bernligi sebäpli, birnäçeler Lukman hekimi pygamber saýypdyrlar. Emma ol Dawut aleýhissalamyň pygamber bolup orat çykmagy bilen ol pitiwa bermekden saklandy we özüni Dawut aleýhissalama tabyn etdi.

Hezreti Lukman hekim şeýle diýipdir: “Men dört müň pygambere hyzmat etdim we hir birinden iki sany (ýagny jemi 8000 sany) hikmetli söz öwrendim. Şolardan 800 sany has hikmetli sözleri saýlap aldym. Ol 800 sözüň içinden hem 80 sany has hikmetlisini gül desselän ýaly edip, bir ýere jemledim. Ol 80 sözüň içinden-de 8 sanysy aýratyn haslap saýlap aldym. Bu 8 sany hikmetli sözler şulardan ybarat:

1/Haçan-da namaz okamaga başlasaň, ýüregiňi gorap sakla we pikiriňi dünýä işleri bilen meşgul etme. Jemagat bilen namaz okamaklygyň pelsepesi we peýdalary hakynda.

2/Haçan-da adamlaryň arasynda bolsaň, diliňi saklap otur we çem gelen zady söz sözleme. Dil diýleni akylly we biakyl adamyň tapawuduny, adamyň zehiniň çuňlugyny görkezýän zatdyr. Hikmet bilýänler seýle diýipdirler: “Eger söz sözlemek kümüş bolsa, dymmaklyk altyndyr”. Ymam Agzam rahmatullahnyň ýüzüginde möhür hökmünde şeýle sözler ýazylypdyr: “Eý, Abu Hanifa! Agzyňdan haýyr aç ýa-da lal bol”.

3/Haçanda beýleki adamlaryň öýlerine barsaň, öz gözüňi ol adamyň namysyna we mallaryna dikmekden gora.

4/Haçan-da nahar iýmekçi bolsaň, bokurdagyňa eýe çyk, diňe halal lukmany bogazyňdan geçir. Halal lukmanyň peýdalary we haram lukmanyň zyýanlary barada gürrüňler. Hezreto Sufýan Sury şeýle diýipdir: “Diňe halaldan gazanylan tagamy iýip, halaldan alnan güýç-kuwwat bilen edilen ybadatlar kabul bolýandyr”.

5/Başgalara öz eden ýagşylygyňy unut. Hezreti Aýşa enemiziň we oňa doga eden saýyl adamyň hekaýaty.

6/Başgalaryň özüňe eden ýamanlygyny unut. Bagyşlamaklyk we bagyşlamagy başarmaklyk gaýratly adamlaryň işidir, emma bagyşlamazlyk bigaýratlaryň işidir. Hezreti Isa aleýhissalamyň özüne paýyş sözleri aýdan adamy bagyşlaýşy hakynda hekaýa.

7/Hemişe ölümi ýatla. Ölüni öz üstünde göterýän tabytyň (salajanyň, agaç atyň) dilinden ölümiň bardygyny ýatladyp aýdylan goşgy.

8/Hemişe Allany ýatla. Asmandaky we ýerdäki hemme mahluklar Allatagalany ýatlap, oňa tebih (Subhan Allah) aýdýarlar. Diňe Allatagalanyň adyn bilen ýürekler köşeşýändir, aram we teselli tapýandyr.

 “Gara çarşenbe” näme? Bu barada gysgaça düşündiriş. Yslam dinindäki şerigat boýunça Allataglanyň beren hiç bir gününiň ýa-da wagtynyň “bisähet” ýa-da “şum” däldigi hakynda gürrüňler.


تاریخ ضبط: 2 تیر ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: آق قلا، روستای مرزی تنگلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *