سخنرانی 102 ـ فضیلت نیمه شعبان و دستورات بزرگان در این شب مبارک

دانلود سخنرانی شماره 102 ـ 102nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

فضیلت نیمه شعبان و شب برائت ـ معنای برائت و وجه تسمیه آن

حکایت عیسی علیه السلام و فضیلت نیمه شعبان و حسرت ایشان که گفتند کاش من هم یکی از امت محمد علیه السلام می بودم

در این شب هست که سرنوشت تمامی انسانها معلوم میگردد و کسانی که سال آینده تا نیمه شعبان زنده میمانند و یا فوت میکنند مشخص میگردند

در این شب، اولیاء الله دستور داده اند ما بین نماز مغرب و عشاء سه بار سوره یاسین تلاوت شود و بعد از هر سوره دعای مخصوص آن نیز قرائت گردد ـ یاسین اول به نیت طول عمر، یاسین دوم به نیت دفع بلا، یاسین سوم به نیت غنی شدن از خلق الله خوانده میشود ـ بیان فلسفه طلب طول عمر

الداعی و المُؤَمِّن شریکان فی الاجر یعنی: دعا کننده و آمین گوینده در اجر و پاداش آن عمل شریک هستند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Şaaban (Meret) aýynyň 14-i gijesiniň, ýagny, “Beraagat” gijesiniň artykmaçlygy barada gürrüňler. “Beraagat” sözüniň aňladýan manylary we oňa berlen atlar hakynda.

Hezreti Isa aleýhissalamyň hekaýaty. Beraagat gijesiniň artykmaçlyklary barada hem-de ol eziziň hasrat bilen “Wah, käşkä menem Muhammet aleýhissalamyň ummatlarynydan biri bolsamdym” aýdan sözleri.

Bu gijede hemme ynsanlaryň täleýi mälim edilýär. Indiki Býylyň Beraagat gijesine çenli kimiň galyp, kimiň öljekligi belli edilýär.

Allatagalanyň öwlüýäleri şeýle tabşyryk beripdirler: “Bu gije agşam namazy bilen ýassy namazyň arasynda 3 gezek “Ýäsin” süresini okap, yzyndan hem has bolan dogalary okamaly”. 1-nji gezekki “Ýäsinde” – uzak ömür berilmegini niýet edip, 2-nji gezekde – bela-beterleriň dep bolmagyny niýet edip 3-nji gezekde – baýlyk, yrsgal-döwlet niýet edip, Allatagaladan dilemeli. Uzak ömür dilemekligiň sebäbi hakynda gürrüňler.

“Doga-dileg edýän adam bilen “Ämin” diýip oturanlar berilýän sogaplara deň-derejede şärikdirler.


تاریخ ضبط: 13 آذر 1377هجری شمسی مطابق با 4/12/1998

مکان ضبط: عرفان آباد، مراسم نیمه شعبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *