سخنرانی 100 ـ شأن و مقام حضرت رسول و هفت بخشش خداوند کریم برای امت محمدی

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 128 سوره توبه ـ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ یعنی: قطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است‏ شما در رنج بيفتيد، به هدايت شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است

بیان گوشه هایی از دلسوزی پیامبر علیه السلام برای امت خود که همیشه و در همه حال «وا امتا» بر زبانش بود

بیان اتفاقاتی که در روز تولد پیامبر علیه السلام در چهار گوشه دنیا رخ داد ـ پیامبر علیه السلام حتی قبل از تولدش نیز شناخته شده بود

تمامی فکر و ذکر پیامبر علیه السلام امتش بود، از خداوند تقاضا نمود که یا ربی: عمر امت من کم و گناهشان زیاد است، خودت بر آنها ترحم کن. آیه نازل شد: ای محمد، برای هر عمل خیر امتت دو برابر به آنها پاداش خواهیم داد. پیامبر علیه السلام دوباره از خداوند خواهش نمود و فرمود: بار خدایا عمر امت من کوتاه و گناهشان زیاد است، ای بار خدایا از آن هم زیاده کن. آیه نازل شد: هر کس حسنه ای کند، ده برابر پاداش برای آن خواهیم داد. پیامبر علیه السلام دوباره تقاضای افزایش ثواب را کرد. آیه نازل شد: مَثَل امت تو مانند دانه ای است که از آن هفت سنبله میروید و در هر سنبله صد دانه موجود میباشد. (یعنی هر عمل خیر امت، هفتصد برابر رشد خواهد کرد). پیامبر علیه السلام دوباره تقاضای افزایش ثواب را نمود. آیه نازل شد: کسانی که در شریعت محمدی ثابت قدم باشند برای آنها بی حساب اجر و پاداش خواهیم داد. حتی خداوند دوباره در آیه ای میفرماید: ای محمد! تو را در آخرت راضی خواهیم نمود، پیامبر علیه السلام دوباره فرمود: یا ربی! هرگز راضی نیستم احدی از امت من در آتش باشد. این است دلسوزی پیامبر علیه السلام برای امت خود.

جبرئیل علیه السلام برای دلداری دادن به پیامبر، هفت مرتبه نازل شد و این جملات را از طرف خداوند برایش بیان نمود:

مرتبه اول: یا محمد! خداوند متعال با امت تو این معامله را خواهد نمود که هر کس از امت تو مطیع خداوند باشد، برای آن شخص پاداشی در خور خودش مهیا خواهد نمود

مرتبه دوم: بر هفت عضو امت تو نظر خواهم نمود، اگر شش عضو، گناهکار باشد و فقط یک عضو آن به گناه آلوده نشده باشد، بخاطر آن یک عضو، گناه دیگر اعضایش را خواهم بخشید

مرتبه سوم: هر کس از امت تو از گناهش توبه کند، گویا مثل روزی که از مادرش متولد شده باشد پاک خواهد شد ـ تعریف توبه و شرایط آن ـ چگونگی توبه از گناهانی که بین بنده و خداوند است و فرق آن با گناهانی که بین بنده و بنده است

مرتبه چهارم: هر کس از امت تو با هفت اعضایش گناه کند و هیچ توبه نکند، برای آن شخص بیماری و دردهایی را خواهیم فرستاد و به وسیله آنها، گناهش را خواهیم بخشید

مرتبه پنجم: گناهکاران امتت، وقتی درباره گناه هایشان تفکر کنند، همین که متوجه گناه هایشان بشوند آنها را خواهم بخشید و منتظر توبه آنها نخواهم ماند

مرتبه ششم: من برای امت تو، در تابستان چهل روز درهای هاویه (اسم طبقه ای از جهنم) و در زمستان نیز چهل روز درهای زمهریر (سرمای شدید) را خواهم گشود تا سهمی از عذاب های اخروی را در این دنیا گذرانده باشند

مرتبه هفتم: در روز قیامت، محاسبه ای که با امت گناهکار تو خواهم نمود، مثل محاسبه ی ارباب با مروت و مهربان با عبد گناهکارش است (یعنی با آنها سختگیر نخواهم بود)

هر کس غیر از اسلام، دین و مرامی دیگر را انتخاب کند و به آن تمایل کند، هرگز مورد قبول نخواهد شد و در آخرت از خاسرین و پشیمان شدگان خواهند شد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Toba” süresiniň 128-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri: “Hiç şek-şübhesiz siziň özüňizden bolan paygamber geldi size. Oňa örän agyr degýär siziň azap çekmekligiňiz. Size hidäýet etmäk (dogry ýoly görkezmek) üçin elinde gelenini edip hars urýar, mömin-musulmanlara örän mähriban we dözümsizdir”.

Pygamber aleýhissalamyň öz ummatyna dözümsizliginiň biraz beýany. Ol her ýagdaýda “Waý meniň ummatym” diýip, ummatynyň aladasyny edip, dilinden aýyrmandyr.

Pygamber aleýhissalam dünýä gelen güni dünýäniň dört künjünde ýüze çykan wakalar hakynda. Pygamber aleýhissalamy heniz dünýä gelmezinden ozal-da tanapdyrlar.

Pygamber aleýhissalamyň bar pikiri, zikri ummaty bolupdyr. Ol Allatagaladan şeýde dileg edipdir: “Eý, Perwerdigärim! Meniň ummatymyň ömri gysga, günäsi köp. Özüň olara rehim edeweri”. Onuň üçin şu aýat inipdir: “Eý, Muhammet! Seniň ummatyň her eden amalyna iki esse sogap bererin. Pygamber aleýhissalam ýene-de ýalbarypdyr: “Eý, Allahym! Meniň ummatymyň ömri gysga, günäsi köp. Sogabyňy ondan-da köp et”. Allatagaladan aýat inipdir: “Her kim bir ýagşylyk etse, ony 10 esse köpelderin”. Pygamber aleýhissalam ýene-de ýalbaryp, sogaplaryny köpeltmegi diläpdir. Şonda şeýle aýat inipdir: “Seniň ummatyň meselesi edil bugdaý dänesi ýalydyr. Bir däne ekilende 7 sümmül çykar, her sümmülde 100 däne bolar (ýagny, her edilen ýagşy işe 700 esse sogap berjek)”. Pygamber aleýhissalam ýene-de ýalbaryp diläpdir. Şonda şu aýat inipdir: “Kim-de kim Muhammet pygamberiň şerigatyny berk tutsa, olara hasapsyz sogaplar bererin”. Hat-da Allatagala gaýtadan ýene bir aýat inderipdir: “Eý, Muhammet! Sini ahyretde razy ederin”. Pygamber aleýhissalam şonda şeýle diýipdir: “Men hiç razy bolmaryn meniň ummatymdan birisiniň oda ýanmagyna”. Ynha, şuňa diýýärler Pygamberimiziň öz ummatyna bolan mähribanlygy we dözümsizligi.

Jebraýyl aleýhissalam pygamberimize göwünlik bermek üçin 7 gezek onuň ýanyna gelipdir. Her gezekde Allatagalanyň tarapyndan şeýle sözleri aýdypdyr:

1-nji gezekde: “Eý, Muhammet! Allatagala seniň ummatyň bilen şeýle iş etjek. Eger siniň ummatyňdan bolan her kes Allatagala boýun egip, onuň diýenini etse, gaç diýen işinden gaçsa, ol adama ýaraşar ýaly şeýle bir uly peşgeş berjek.

2-mji gezekde: “Seniň ummatyň 7 agzasyna serederin. Şol agzalardan altysy günäkär bolup, biri günä etmedik bolsa, şol bir agzasynyň hormatyna beýleki agzalarynyň-da günäsini geçerin”.

3-nji gezekde: “Seniň ummatyňda biri eden günäsiner toba etse, edil enesinden dogan çaga ýaly päk ederin”. Toba etmekligiň beýany we şertleri. Hudaý bilen bendesiniň arasyndaky günälere edilen tobanyň we Hudaýyň bir bendesi bilen beýleki bendesiniň arasyndaky günä üçin edilen tobanyň tapawudy hakynda.

4-nji gezekde: “Seniň ummatyňdan biri 7 agzasynyň hemmesi bilen günä edip, oňa toba etmese, oňa bir dert, keselçilik bererin, horlaryn, şonuň üsti bilen günälerini bagyşlaryn.

5-nji gezekde: “Seniň ummatyňdan biri günä edip, eden günäsini bilse, Hudaýdan daşdüşenini duýsa, şonda men inuň günäsini geçerin”.

6-njy gezekde: “Me seniň ummatyň üçin tomusda 40 günläp jähennemiň “Häwiýe” (iň gyzgyn ýeriniň) gapysyny açyp goýaryn, gyşda bolsa jähennemiň “Zemherir” (iň sowuk ýeriniň) gapysyny açyp goýaryn. Şeýdip ahyretde berjek azabymyň bir bölegini şu dünýäde bererin”.

7-nji gezekde: “Kyýamat gününde seniň ummatyň eden günälerini hasaplaşaryn, edil gul eýesiniň öz günä eden guluna mähribanlyk bilen bakyşy ýaly bakaryn (ýagny, “hasaby beýle gaty tutmaryn” diýdigi).

Her kim yslam dininden başga dini we derjäni saýlasa, şoňa isleg bildirse, onuň günäsi hiç ýeňledilmejekdir. Olar ahyretde günäleri geçilmän, puşman edenlerden boljakdyrlar.


دانلود سخنرانی شماره 100 ـ 100nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 16 شهریور 1373 هجری شمسی

مکان ضبط: گنبد کاووس، حوزه علمیه حنفیه، مراسم فارغ التحصیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *