سخنرانی 10 ـ آشنایی با مختومقلی و مقام ایشان در طریقت و خداشناسی و پیغمبرشناسی و ایده ایشان در خلقت انسان

مطالب مهم این سخنرانی:

سخنرانی در مزار حضرت مختومقلی و مدح آن حضرت و پدرشان

سخنانی که حضرت مختومقلی در مورد پدر خود گفته است و وسیله قرار دادن پدرشان

درجه بندی مقامات اولیاء: قطب یا غوث 1 نفر ـ اوتاد 4 نفر ـ اخیار 7 نفر ـ بدلاء 40 نفر ـ نجباء 70 نفر ـ نقباء 300 نفر ، با فوت یکی از اینها، فردی از طبقه پایینتر جایگزین آن میشود

اولین قطب حضرت ابوبکر صدیق و آخرین قطب حضرت مهدی

بدون شریعت و طریقت، رسیدن به حقیقت محال است

تشویق مختومقلی به طریقت و عرفان و اتخاذ پیر کامل و مکمل

گفتن مختومقلی از کرامات خواجه احمد یسوی

شناخت حضرت مختومقلی از پروردگار خود و این برداشت مطابق با آیه 32 سوره زخرف است :  نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ـ این برداشت دقیقا نقطه مقابل تفکر سوسیالیسم است که ادعای برابری افراد جامعه را دارد ـ طبق این آیه آن تفکر باطل بوده و مختومقلی به آن پی برده بود

مدح رسول الله توسط مختومقلی ایشان و ایده ی مختومقلی نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم

ایده ی مختومقلی نسبت به اصل خلقت انسان و پی بردن به خلقت حضرت آدم و سرچشمه گرفتن حیات انسانی از یک مشت خاک و این تفکر حضرت مختومقلی با آیه 11 سوره فاطر برابری دارد: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا و این تفکر دقیقا مقابل تفکر و تئوری باطل داروینیسم بوده که اصل و پدر انسانها را میمون میداند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Hezreti Magtymgulynyň mazarynyň başynda edilen wagyzlar. Ol Hezretiň we onuň atasynyň öwgüsi hakynda.

Hezreti Magtymgulynyň öz atasy hakynda aýdanlary. Atasyny wesile (araçy) edip ulanmaklygy barada.

Öwlüýäleriň makamlarynyň (tutýan orunlarynyň) derejeleri: Kutub ýa-da Gows – 1 adam; Öwtad – 4 adam; Ahýar – 7 adam; Büdülä – 40 adam; Nüjebä – 70 adam; Nakaba – 300 adam. Şulardan biri dünýäden geçse, onuň ýerini aşakdaky derejeden biri eýeleýär.

Birinji “Kutub” makamynda bolan Ebu Bekr Syddykdyr. Iň soňky “Kutub” boljak hem Hezreti Mehdidir.

Şerigaty we Tarykaty bilmezden Hakykata ýetmeklik mümkin däldir.

Magtymguly işanyň tarykaty we yrfany öwşi we kämil pire gol bermek hakynda aýdanlari. 

Magtymguly işanyň Hezreti Hoja Ahmet Ýasawynyň keramatlary hakynda aýdanlary.

Magtymguly işanyň öz Perwerdigärini tanaşy we onuň bu garaýşynyň Kurany-Kerimiň “Zahraf” süresiniň 32-nji aýatyna laýyk gelşi. Onuň bu hili garaýşy adamlaryň arasyndaky deňlik hakyndaky sosialistleriň ýöredýän pikirleriniň tam tersidir (“Baý we garyp deňdir” diýen ynanç şu aýat bilen ýalana çykarylýar).

Magtymguly işan tarapyndan Resulallanyň öwgüsi. Magtymguly işanyň Pygamber Ekrem sallallahu aleýhi weselleme degişli garaýyşlary.

Magtymguly işanyň ynsanyň ýaradylyşynyň aslyna, düýp-teýkaryna degişli, Hezreti Adamyň ýaradylyşyny yzarlamaga degişli we ynsanyň ýaşaýşynyň düýp çeşmesiniň bir gyzym toprakdandygyna degişli ideýälary hem-de Magtymguly işanyň bu garaýşynyň Kurany-Kerimiň “Faatyr” süresiniň 11-nji aýatyna laýyk gelşi. Onuň bu garaýşy Darwinizmiň batyl (ýalan) bolan pikirlerine we teoriýalarynyň tam tersidir (Darwinizm ynsanyň asly, atasy maýmyndyr diýýär).


دانلود سخنرانی شماره 10


سال ضبط: ۱۳۶3 هجری شمسی

مکان ضبط: روستای آق توقای بمناسب سالگرد مختومقلی ایشان در مرقد آن حضرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *